Дефицит/излишък по подсектори на сектор „Държавно управление“, първо тримесечие на 2024 година

През първо тримесечие на 2024 г. са отчетени приходи на сектор „Държавно управление“ в размер на 17 941.4 млн. лв., разходи в размер на 19 643.9 млн. лв. и дефицит в размер на 1 702.5 млн. лева. Данните за приходи, разходи и дефицит/излишък на сектор „Държавно управление“ по подсектори - подсектор „Централно държавно управление“, подсектор „Местно управление“ и подсектор [...]

Нефинансови сметки на сектор „Държавно управление“, първо тримесечие на 2024 година

През първото тримесечие на 2024 г. са отчетени приходи на сектор „Държавно управление“ в размер на 17 941,42 млн. лв. и разходи в размер на 19 643,89 млн. лв. Данните на сектор „Държавно управление“ се разработват като се използват отчетите за изпълнение на консолидираната фискална програма, предоставяни от Министерство на финансите, както и оценки на държавните предприятия, преквалифицирани [...]

Завършиха срещите на председателя със служителите на НСИ от Южна България

С посещения в отделите „Статистически изследвания“ в Хасково, Кърджали и Смолян приключи поредицата от работни срещи, които председателят на НСИ доц. д-р Атанас Атанасов проведе със служителите от Южна България в последните месеци.  Увеличението на заплатите и подобрените условия на труд бяха основните теми, които доц. Атанасов, главният секретар на НСИ Цветан Нанов и директорът [...]

Данни от изследването „Система на здравни сметки“ за 2022 година

Националният статистически институт публикува данни от изследването „Система на здравни сметки“ за 2022 година. Изследването се провежда в изпълнение на Регламент (ЕС) 2021/1901 на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) 1338/2008 по отношение на статистиката за разходите и финансирането на здравното обслужване. Източник: НСИ

Статистически годишник 1980 година

Статистическият годишник на Народна република България с данни за 1980 г. е достъпен за потребителите в уеб пространството. Публикацията е структурирана в XXII раздела на принципа на предходните статистически годишници и съдържа данни за развитието на страната във всички области на икономическия, културния и обществения живот. В началото на всеки раздел са показани източниците на [...]

Регистрации и банкрути на правни единици за второто тримесечие на 2024 година

През второто тримесечие на 2024 г. в страната има 11 328 новорегистрирани и 1 005 влезли в процедура по несъстоятелност/фалит, в това число и обявени в несъстоятелност правни единици. В сравнение със същото тримесечие на 2023 г. общият брой на новорегистрираните се увеличава с 2.7%, а на банкрутиралите - с 2.1%. Източник: НСИ

Статистически годишник 1979 година

Статистическият годишник на Народна република България с данни за 1979 г. е достъпен за потребителите в уеб пространството. Публикацията е структурирана в XXII раздела на принципа на предходните статистически годишници и съдържа данни за развитието на страната във всички области на икономическия, културния и обществения живот. В началото на всеки раздел са показани източниците на [...]

Наблюдение на структурата на заплатите 2022

Резултатите от наблюдението се отнасят за съвкупност от 2 317 407 наети лица по трудово или служебно правоотношение. През октомври 2022 г. средната брутна часова заплата е 10.14 лева. Средната брутна часова заплата на наетите на пълно работно време е 10.44 лв., а наетите на непълно работно време печелят с 27% по-малко (7.63 лв.). Брутната часова заплата на [...]

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица през 2023 година

През 2023 г. с осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 25 169 извършени престъпления, а осъдените лица с влезли в сила присъди са 23 037. В структурата на престъпленията, завършили с осъждане, най-голям е броят и делът на общоопасните престъпления - 12 543 (49.8%), за които са осъдени 11 022 лица, или 47.8% от общия брой на осъдените. [...]

Инфлация и индекси на потребителските цени за юни 2024 година

През юни 2024 г. месечната инфлация, измерена с индекса на потребителските цени (ИПЦ), е -0.2% спрямо предходния месец, а годишната инфлация за юни 2024 г. спрямо юни 2023 г. е 2.5%. Източник: НСИ

Go to Top