МФ очаква дефицит в размер на 610 млн. лв. по консолидираната фискална програма към края на ноември 2022 г.

На база на предварителни данни и оценки се очаква бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) на месечна база за ноември да бъде дефицит в размер на 610 млн. лв. С натрупване за изминалите единадесет месеца на годината дефицитът по КФП се очаква да бъде в размер на около 605 млн. лв. (0,4 % от прогнозния [...]

Публикувани са данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31.10.2022 г.

На база на данните от месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за октомври се отчита значително превишение на разходите над приходите по КФП за месеца, като дефицитът на месечна база възлиза на 981,4 млн. лв. Причините за превишението на разходите над приходите са по-високите разходи в съответствие с годишните [...]

Публикуван е месечният бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“ за октомври 2022 г.

Дългът на подсектор „Централно управление“[1] към края на октомври 2022 г. възлиза на 36 307,1 млн. лева, като бележи увеличение с 464,8 млн. лв. спрямо края на септември 2022 г. Вътрешните задължения са 11 121,9 млн. лева, а външните 25 185,2 млн. лева. В края на отчетния период съотношението на дълга на подсектор „Централно управление“ към брутния вътрешен [...]

Индекси на цените на производител в промишлеността, октомври 2022 година

Общият индекс на цените на производител намалява с 6.2% през октомври 2022 г. спрямо предходния месец. Значително намаление е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 15.3%, и в добивната промишленост - с 3.9%, докато в преработващата промишленост е отчетено увеличение с 0.9%. Източник: НСИ

Основни резултати от контролните преброявания на населението към 7 септември 2021 година

През периода 11.10.2021 - 31.10.2021 г. Националният статистически институт проведе две извадкови контролни изследвания за проверка на точността на регистрираните данни и за пълнотата на обхвата на единиците на наблюдение. Резултатите от контролните изследвания потвърждават вече установените изводи за непреброени между 573.9 и 631.0 хил. лица. Преобладават непреброените мъже (9.9%) спрямо непреброените жени (8.7%). Установени [...]

Новина за окончателни годишни данни

НСИ публикува окончателни данни за 2021 г. за дейността на нефинансовите предприятия, застрахователите, специализираните инвестиционни предприятия, пенсионните дружества и фондове и предприятията с нестопанска цел съгласно Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания. За повече информация можете да посетите сайта на НСИ (https://www.nsi.bg/bg/node/13213/ , https://www.nsi.bg/bg/node/1817/) или ИС „Инфостат“. Източник: НСИ

Производство и доставки на енергийни продукти, септември 2022 година

През септември 2022 г. спрямо август 2022 г. нараства производството на: твърди горива - със 17.4%. Намалява производството на: безоловен бензин - с 37.9%, пропан-бутанови смеси - с 27.3%, дизелово гориво - с 14.5%, електрическа енергия - с 10.1%. Производството на природен газ остава без изменение. Източник: НСИ

Пътувания на български граждани в чужбина и посещения на чужденци в България през октомври 2022 година

Пътуванията на български граждани в чужбина през октомври 2022 г. са 599.5 хил., или с 15.3% над регистрираните през октомври 2021 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през октомври 2022 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 42.3%, следвани от [...]

Стопанска конюнктура през ноември 2022 година

През ноември 2022 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 3.5 пункта в сравнение с предходния месец. Ръст на показателя е регистриран във всички наблюдавани сектори - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги. Несигурната икономическа среда остава основната пречка за дейността на предприятията от всички сектори. Източник: НСИ

Изследване на насилието, основано на пол EU-GBV, 2021

В отговор на все по-нарастващата необходимост от статистически данни за разпространението на насилието над жени, Националният статистически институт се включи в работата по проект, иницииран от Европейската комисия, за провеждане на изследване и осигуряване на такава информация. Целта е чрез използването на единна методология и хармонизиран инструментариум да се осигурят надеждни, сравними, представителни данни за [...]

Go to Top