СЧЕТОВОДНИ НОВИНИ

Паритети на покупателната способност в Европа и света за 2021 година

03.06.2024 4:00|Tags: |Коментарите са изключени за Паритети на покупателната способност в Европа и света за 2021 година

ЕС представлява 15.2% от световния БВП през 2021 година. Източник: НСИ

Статистически годишник 1968 година

03.06.2024 3:00|Tags: |Коментарите са изключени за Статистически годишник 1968 година

Статистическият годишник на Народна република България с данни за 1968 г. е достъпен за потребителите в уеб пространството. Публикацията е структурирана в XIX раздела на принципа на предходните статистически годишници и съдържа данни за развитието на страната във всички области на икономическия, културния и обществения живот. В началото на всеки раздел са показани източниците на данни и кратки методологични обяснения. Източник: НСИ

Статистически годишник 2023

03.06.2024 10:00|Tags: |Коментарите са изключени за Статистически годишник 2023

Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 91-вото издание на годишник на Република България в печатен формат. В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2017 - 2022 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези. Източник: НСИ

Честит празник, скъпи деца!

01.06.2024 7:00|Tags: |Коментарите са изключени за Честит празник, скъпи деца!

Не само големите говорят за инфлация. И малките знаят какво се крие зад този толкова популярен напоследък термин. В анкетата на Националния статистически институт по случай 1 юни  – Международния ден на детето, учениците от Частно средно училище „Евлоги и Христо Георгиеви“ разказват какви са суперсилите на статистиката и отправят специален поздрав за празника. Източник: НСИ

Публикувани са данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 30.04.2024 г.

31.05.2024 4:32|Tags: |Коментарите са изключени за Публикувани са данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 30.04.2024 г.

На база на данните от месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към април 2024 г. е положително в размер на 596,6 млн. лв. (0,3 % от прогнозния БВП). В края на месец април в държавния бюджет постъпиха приходи с еднократен за годината ефект в размер на 660 млн. лв. от вноската от Българска народна банка, която се формира от превишението на приходите над разходите за 2023 година. От друга страна в края на месец април е изместен разход от месец май в размер на над 300 млн. лв. поради празничните дни в началото на месец май и необходимото технологично време за извършване изплащането на пенсиите за май. Целта бе пенсионерите да получат своите пенсии без никакво забавяне. Също така в края на месец април бе изплатена и одобрената от Народното събрание великденска добавка към пенсиите на пенсионерите за пенсии до линията на бедност в общ размер на около 54 млн. лева. Приходите, помощите и даренията по КФП към април 2024 г. са в размер на 22 769,8 млн. лв. или 30,2 % от годишните разчети. Постъпленията нарастват с 2 927,7 млн. лв. (14,8 %) спрямо отчетените към април 2023 г. Сравнени със същия период на 2023 г. данъчните приходи нарастват номинално с 1 279,6 млн. лв. (8,0 %), неданъчните приходи са повече с 644,9 млн. лв. (20,0 %), а постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) нарастват с 1 003,1 млн. лева. Данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) са в размер на 17 292,0 млн. лв., което представлява 29,8 % от разчетените за годината и формират 75,9 % от общите постъпления по КФП за периода. Неданъчните приходи са в размер на 3 863,8 млн. лв., което представлява 37,7 % от годишните разчети. Приходите от помощи и дарения са в размер на 1 614,0 млн. лева. Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към април 2024 г. възлизат на 22 173,2 млн. лв., което е 27,2 % от годишните разчети. През м. февруари 2024 г. в изпълнение на чл. 71, ал.1 от Постановление № 13 на Министерския съвет от 2024 г. от сметката за чужди средства по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) бяха възстановени средства в общ размер на 1 200,0 млн. лв. В хода на изпълнението на бюджета за 2024 г. тези средства ще бъдат предоставяни с акт на Министерския съвет на базата на подписани споразумения с МРРБ като трансфери за общините за финансиране на Инвестиционната програма за общински проекти по реда на чл. 107 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. При елиминирането на тази трансакция, с оглед съпоставимост с предходната година, разходите към края на април 2024 г. са 23 373,2 млн. лв. при 20 938,8 млн. лв. за първите четири месеца на 2023 г. В отделните разходни показатели нарастване има при социалните разходи, вследствие на изплатените по-високи пенсии след влязлото в сила увеличение от юли 2023 г., както и при разходите за [...]

НСИ и УНИЦЕФ България отбелязват заедно 1 юни – Деня на детето

31.05.2024 3:00|Tags: |Коментарите са изключени за НСИ и УНИЦЕФ България отбелязват заедно 1 юни – Деня на детето

За втора поредна година Националният статистически институт и УНИЦЕФ България отбелязват заедно 1 юни – Международния ден на детето, и поздравяват всички 1 104 198 деца, които живеят в страната. Източник: НСИ

Заседание на Националния статистически съвет по повод присъединяването на НСИ за пълноправен член на ОИСР

30.05.2024 4:47|Tags: |Коментарите са изключени за Заседание на Националния статистически съвет по повод присъединяването на НСИ за пълноправен член на ОИСР

На 30 май се проведе заседание на Националния статистически съвет, ръководено от председателя на НСИ доц. д-р Атанас Атанасов и посветено на предстоящото изслушване за присъединяването на българската статистика като пълноправен член в Комитета по статистика и политики в областта на статистиката на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Източник: НСИ

Председателят на НСИ участва в заседанието на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси

30.05.2024 4:38|Tags: |Коментарите са изключени за Председателят на НСИ участва в заседанието на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси

Председателят на НСИ доц. д-р Атанас Атанасов взе участие в заседанието на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси. Срещата беше открита от новия председател на съвета, заместник министър-председателя и министър на финансите Людмила Петкова. Източник: НСИ

Вицепремиерът и министър на финансите Людмила Петкова подписа споразумениe за автоматичен обмен на данъчна информация със САЩ

30.05.2024 3:25|Tags: |Коментарите са изключени за Вицепремиерът и министър на финансите Людмила Петкова подписа споразумениe за автоматичен обмен на данъчна информация със САЩ

Заместник министър-председателят и министър на финансите Людмила Петкова и Н. Пр. Кенет Мертен – посланик на Съединените американски щати в България, подписаха споразумение за регламентиране на автоматичния обмен на отчети по държави.   „Административното сътрудничество е ефективен инструмент за противодействие на избягването на данъци и само с координирани усилия на държавите от цял свят може да се постигне тази цел. Сключването на споразумението за обмен на отчети по държави между Република България и САЩ е поредна важна стъпка в тази посока. Това споразумение е дългоочаквано от представителите на бизнеса, като ще доведе до намаляване на административната тежест и ще създаде спокойна и предвидима бизнес среда“, заяви вицепремиерът и министър на финансите Людмила Петкова.   Благодарение на споразумението нашата страна ще получава информация за приходите, дейностите, активите и данъците на големите американски мултинационални групи, които извършват дейност у нас. Ще отпадне и задължението на местните дъщерни дружества на тези групи да подават отчети по държави съгласно Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, тъй като тази информация ще се обменя на реципрочна основа между двете държави. Автоматичният обмен на отчети по държави  ще доведе до повишаване на международната данъчна прозрачност и ще подпомогне данъчните администрации при вземането на решение за ефективното насочване на ресурси за идентифициране, контрол и противодействие на най-рисковите случаи, свързани със заобикаляне на данъчното облагане от големите многонационални компании. С подписването на споразумението България и САЩ изпълняват и поетите ангажименти в рамките на Плана на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и Г-20 за прилагането на мерки срещу свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби в други юрисдикции.     Източник: Министерство на финансите

Статистически годишник 1967 година

30.05.2024 2:00|Tags: |Коментарите са изключени за Статистически годишник 1967 година

Статистическият годишник на Народна република България с данни за 1967 г. е достъпен за потребителите в уеб пространството. Публикацията е структурирана в XX раздела на принципа на предходните статистически годишници и съдържа данни за развитието на страната във всички области на икономическия, културния и обществения живот. В началото на всеки раздел са показани източниците на данни и кратки методологични обяснения. Източник: НСИ

Стопанска конюнктура през май 2024 година

30.05.2024 11:00|Tags: |Коментарите са изключени за Стопанска конюнктура през май 2024 година

През май 2024 г. общият показател на бизнес климата се повишава с 0.6 пункта спрямо предходния месец. Подобрение на показателя се наблюдава в строителството, търговията на дребно и в сектора на услугите, докато в промишлеността е регистрирано понижение. Несигурната икономическа среда, недостигът на работна сила, конкуренцията в бранша, цените на материалите и недостатъчното търсене продължават да бъдат основните пречки за развитието на бизнеса в секторите. Източник: НСИ

Индекси на цените на производител в промишлеността, април 2024 година

30.05.2024 11:00|Tags: |Коментарите са изключени за Индекси на цените на производител в промишлеността, април 2024 година

Общият индекс на цените на производител се понижава с 0.1% през април 2024 г. спрямо предходния месец. Намаление е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 4.5%. Покачване се наблюдава в добивната промишленост - с 6.1%, и в преработващата промишленост - с 0.9%. Източник: НСИ

Производство и доставки на енергийни продукти, март 2024 година

30.05.2024 11:00|Tags: |Коментарите са изключени за Производство и доставки на енергийни продукти, март 2024 година

През март 2024 г. спрямо февруари 2024 г. нараства производството на: пропан-бутанови смеси - с 60.0%, дизелово гориво - с 21.9%, твърди горива - с 16.9%, електрическа енергия - с 3.8%, и автомобилен бензин - с 2.9%. Няма намаление при производството на нито един от продуктите. Производството на природен газ остава без изменение. Източник: НСИ

Пътувания на български граждани в чужбина и посещения на чужди граждани в България през април 2024 година

29.05.2024 11:00|Tags: |Коментарите са изключени за Пътувания на български граждани в чужбина и посещения на чужди граждани в България през април 2024 година

Пътуванията на български граждани в чужбина през април 2024 г. са 707.9 хил., или с 4.9% повече от април 2023 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с други цели - 40.0%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 38.2%, и със служебна цел - 21.8%. Посещенията на чужди граждани в България са 793.3 хил., или с 1.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Преобладава делът на посещенията с други цели - 51.8%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия - 34.0%, и със служебна цел - 14.2%. Източник: НСИ

Статистически годишник 1966 година

28.05.2024 3:20|Tags: |Коментарите са изключени за Статистически годишник 1966 година

Статистическият годишник на Народна република България с данни за 1966 г. е достъпен за потребителите в уеб пространството. Публикацията е структурирана в XX раздела на принципа на предходните статистически годишници и съдържа данни за развитието на страната във всички области на икономическия, културния и обществения живот. В началото на всеки раздел са показани източниците на данни и кратки методологични обяснения. Източник: НСИ

Евростат обявява конкурс за Европейски награди по статистика

28.05.2024 11:59|Tags: |Коментарите са изключени за Евростат обявява конкурс за Европейски награди по статистика

На 1 юни 2024 г. статистическата служба на Европейския съюз – Главна дирекция „Евростат“, поставя началото на конкурса за Европейските награди по статистика за Web Intelligence -  използването на съвременни методи и технологии за извличане, анализиране и интерпретиране на данни от уеб пространството - European Statistics Awards Източник: НСИ

Републиканска пътна мрежа според класа на пътя и вида на настилката към 31.12.2023 година

28.05.2024 11:00|Tags: |Коментарите са изключени за Републиканска пътна мрежа според класа на пътя и вида на настилката към 31.12.2023 година

Общата дължина на пътищата от републиканската пътна мрежа на България към 31.12.2023 г. е 19 968 км., което е с 26 км повече в сравнение с 2022 година. Пътищата с асфалтова настилка и пътищата без настилка се увеличават, съответно с 19 и 14 км., а с трошено-каменна и баластрена настилка намаляват със 7 километра спрямо предходната година. Подробни данни могат да бъдат намерени на сайта на НСИ в рубрика „Републиканска пътна мрежа“. Източник: НСИ

Железопътен транспорт през 2023 година

28.05.2024 11:00|Tags: |Коментарите са изключени за Железопътен транспорт през 2023 година

През 2023 г. при товарния железопътен транспорт е регистрирано намаление както на превозените товари, така и на извършената работа, съответно с 11.3 и 13.1% спрямо предходната година. Броят на превозените пътници от пътническия железопътен транспорт намалява с 5.4%, а извършената работа - с 0.5%. Подробни данни могат да бъдат намерени на сайта на НСИ в рубрика „Железопътен транспорт“. Източник: НСИ

Туристически пътувания и разходи за туризъм на населението през първото тримесечие на 2024 година (предварителни данни)

27.05.2024 11:00|Tags: |Коментарите са изключени за Туристически пътувания и разходи за туризъм на населението през първото тримесечие на 2024 година (предварителни данни)

През първото тримесечие на 2024 г. 1 068.5 хил. български граждани са реализирали туристически пътувания. Преобладаващата част от тях - 74.9%, са пътували само в страната, 19.5% - само в чужбина, а 5.6% са пътували както в страната, така и в чужбина. В сравнение със същото тримесечие на 2023 г. общият брой на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години нараства с 5.7%. Източник: НСИ

Транспорт (железопътен, пътнически автобусен, морски, речен, товарен автомобилен и градски електротранспорт) през първо тримесечие на 2024 г. (предварителни данни)

27.05.2024 11:00|Tags: |Коментарите са изключени за Транспорт (железопътен, пътнически автобусен, морски, речен, товарен автомобилен и градски електротранспорт) през първо тримесечие на 2024 г. (предварителни данни)

През първото тримесечие на 2024 г. се наблюдава нарастване с 0.9% на превозените товари от товарния транспорт в сравнение със съответното тримесечие на 2023 г., докато извършената работа намалява с 5.3%. Данните са предварителни и сезонно изгладени. Превозените пътници от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт) се увеличават през първото тримесечие на 2024 г. с 13.4% спрямо същия период на предходната година. Извършената работа също бележи ръст от 11.9% спрямо първото тримесечие на 2023 година. Източник: НСИ

24 май – Ден на Светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност

24.05.2024 6:00|Tags: |Коментарите са изключени за 24 май – Ден на Светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност

Националният статистически институт честити 24 май - Деня на Светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, на всички 68 663 учители в средните училища и 21 098 преподаватели във висшите училища, на 710 991 ученици в средните училища и на всички 190 513 студенти. Източник: НСИ

Основни данни за културата в Република България през 2023 година

23.05.2024 11:00|Tags: |Коментарите са изключени за Основни данни за културата в Република България през 2023 година

През 2023 г. в страната функционират следните културни институции: 189 музея с музеен фонд 7 848 хил. фондови единици; 83 театъра, организирали 16 125 представления, посетени от 2 249 хил. зрители; 49 библиотеки с библиотечен фонд над 200 хил. библиотечни единици; 81 кина с 225 киноекрана. Източник: НСИ

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи през първото тримесечие на 2024 година

23.05.2024 11:00|Tags: |Коментарите са изключени за Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи през първото тримесечие на 2024 година

През първото тримесечие на 2024 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката са 5 587 млн. лв., което е с 45.1% по-малко в сравнение с предходното тримесечие. Данните са предварителни. Подробни данни са публикувани на сайта на НСИ в рубрика „Инвестиции“. Източник: НСИ

Над 250 общински експерти участваха в онлайн обучение на НСИ

23.05.2024 10:00|Tags: |Коментарите са изключени за Над 250 общински експерти участваха в онлайн обучение на НСИ

Над 250 експерти от общините в страната участваха в онлайн обучение, посветено на статистическите изследвания в областта на околната среда, организирано от Националния статистически институт и Националното сдружение на общините в Република България. В еднодневния курс се включиха представители на НСИ, териториалните статистически бюра и на общините. Източник: НСИ

Председателят на НСИ доц. Атанас Атанасов участва в 56-ото заседание на Комитета на Европейската статистическа система в Люксембург

22.05.2024 4:15|Tags: |Коментарите са изключени за Председателят на НСИ доц. Атанас Атанасов участва в 56-ото заседание на Комитета на Европейската статистическа система в Люксембург

Председателят на НСИ доц. Атанас Атанасов и Мария Гочова – и.д. началник отдел „Международни отношения и проекти“ участваха в 56-ото заседание на Комитета на Европейската статистическа система (КЕСС), който се проведе днес в Люксембург. Източник: НСИ