СЧЕТОВОДНИ НОВИНИ

Публикуван е докладът от Партньорската проверка на българската статистика

11.11.2022 10:30|Tags: |Коментарите са изключени за Публикуван е докладът от Партньорската проверка на българската статистика

Докладът от Партньорската проверка на Националната статистическа система вече е на интернет сайта на Националния статистически институт (НСИ) и на сайта на Евростат. Той прави преглед дали в работата си институциите, които произвеждат официалната статистика у нас, спазват принципите на Кодекса на европейската статистическа практика и дава конкретни препоръки какви подобрения да се направят. Източник: НСИ

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през септември 2022 година

10.11.2022 12:00|Tags: |Коментарите са изключени за Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през септември 2022 година

През септември 2022 г. се наблюдава нарастване на оборота с 0.3% в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” спрямо предходния месец по съпоставими цени. Данните са предварителни и сезонно изгладени. Увеличение е отчетено при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 0.8%), търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (с 0.5%) и търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали - с 0.3%. Източник: НСИ

Индекси на строителната продукция през септември 2022 година

10.11.2022 12:00|Tags: |Коментарите са изключени за Индекси на строителната продукция през септември 2022 година

Индексът на продукцията в сектор „Строителство“ се понижава с 0.2% през септември 2022 г. в сравнение с предходния месец. Намаление на продукцията е отчетено при сградното строителство - с 0.5%, докато при гражданското/инженерното строителство се наблюдава увеличение - с 0.2%. Спрямо септември 2021 г. строителната продукция намалява с 1.3%. Понижение е отчетено както при сградното строителство - с 1.7%, така и при гражданското/инженерното строителство - с 0.8%. Източник: НСИ

Дейност на местата за настаняване през септември 2022 година

10.11.2022 12:00|Tags: |Коментарите са изключени за Дейност на местата за настаняване през септември 2022 година

През септември 2022 г. в страната са функционирали 3 124 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, със 134.2 хил. стаи и 303.2 хил. легла в тях. В сравнение със септември 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 19.6%, а броят на леглата в тях - с 18.6%. Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през септември 2022 г. е 2 522.5 хил., или с 24.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Източник: НСИ

Търговия със стоки на България с трети страни през периода януари – септември 2022 година (предварителни данни)

10.11.2022 12:00|Tags: |Коментарите са изключени за Търговия със стоки на България с трети страни през периода януари – септември 2022 година (предварителни данни)

Износът на стоки от България за трети страни се увеличава с 32.7% в сравнение със същия период на 2021 г. и е в размер на 22 812.5 млн. лв., a вносът на стоки от трети страни нараства с 66.0% и е на стойност 36 109.4 млн. лева. Източник: НСИ

Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари – август 2022 година (предварителни данни)

10.11.2022 12:00|Tags: |Коментарите са изключени за Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари – август 2022 година (предварителни данни)

Износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 44.6% спрямо същия период на 2021 г. и е на стойност 41 678.4 млн. лв., а вносът на стоки от ЕС нараства с 33.3% и достига 38 688.2 млн. лева. Източник: НСИ

Министър Велкова участва в заседанието на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси в Брюксел

08.11.2022 4:15|Tags: |Коментарите са изключени за Министър Велкова участва в заседанието на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси в Брюксел

Съветът на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) проведе днес редовното си заседание в Брюксел. Финансовите министри на 27–те обсъдиха икономическите и финансови последици от войната в Украйна, изпълнението на Механизма за възстановяване и устойчивост, годишния доклад на Европейския фискален съвет и приетия през август т. г. в САЩ Закон за намаляване на инфлацията. Фокус на дискусията на министрите беше допълнителното фискално бреме, което войната в Украйна и нейните последици причиняват, а мерките за подкрепа, които правителствата предоставят на домакинствата и предприятията, трябва да бъдат добре насочени и не могат да останат в сила твърде дълго, като се има предвид необходимостта да се гарантира устойчивостта на публичните финанси. Съветът дискутира Директива 1999/62/EC (Евровинетка) по отношение на някои разпоредби на данъчното облагане на моторни превозни средства. Целта на Комисията е да се насърчат държавите членки да прилагат принципите „замърсителят плаща“ и „потребителят плаща“. Министър Велкова заяви, че Република България настоява в директивата да има текст, според който възможността за нулеви ставки няма да се прилага у нас. Предвид разликата между данък и такса, различните им цели и факта, че приходите от данъци и такси се разпределят в различни бюджети (държавен и общински), както и потенциалното нарушаване на конкурентоспособността на вътрешния пазар, ако такъв текст не бъде включен, на този етап България не може да подкрепи компромиса на Председателството. Съветът ЕКОФИН одобри пакета от законодателни предложения  за надзор върху банките и тяхната дейност въвеждащ стандарта за капиталови изисквания Базел III и проекта на заключения на Съвета относно европейската статистика. В рамките на работното си посещение в Брюксел министърът на финансите Росица Велкова проведе двустранна среща с министъра на финансите на Гърция Христос Стайкурас. Министър Велкова запозна гръцкия си колега за приетото с конституционно мнозинство решение на парламента от 27 октомври 2022 г., с което възложи на българското правителство да ускори преговорите с европейските институции и държавите-членки от еврозоната и техническата подготовка за въвеждане на еврото, за да се спази целевата дата 1 януари 2024 година. Двамата министри обсъдиха и други въпроси от взаимен интерес, сред които обмен на опит в областта на подоходното облагане с оглед на целеви мерки за подкрепа на граждани с ниски доходи и съвместни мерки за противодействие на избягването на плащане на данъци.   Повече информация за резултатите от заседанието могат да бъдат открити в бюлетина „Основни икономически и политически решения в ЕС“. Източник: Министерство на финансите

Среща на председателя на НСИ с представители на КТ „Подкрепа“

07.11.2022 5:00|Tags: |Коментарите са изключени за Среща на председателя на НСИ с представители на КТ „Подкрепа“

В резултат на проведената преди дни пресконференция на КТ „Подкрепа“, на която беше изтъкнато недостатъчното заплащане на служителите в Националния статистически институт, председателят на НСИ доц. д-р Атанас Атанасов се срещна с Кремена Атанасова, председател на Синдиката на административните служители „Подкрепа“, и Ваня Григорова, икономически съветник на президента на КТ „Подкрепа“. На срещата отново бяха обсъдени ниските заплати в системата на НСИ и необходимостта от увеличаването на разходите за издръжка, което не е правено от години. Източник: НСИ

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през третото тримесечие на 2022 година (предварителни данни)

07.11.2022 12:00|Tags: |Коментарите са изключени за Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през третото тримесечие на 2022 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през третото тримесечие на 2022 г. е 1 316, а новопостроените жилища в тях са 5 812. Спрямо третото тримесечие на 2021 г. сградите са с 458 повече, или с 53.4%, а жилищата в тях нарастват с 2 008, или с 52.8%. Източник: НСИ

Наблюдение на потребителите, октомври 2022 година

04.11.2022 12:00|Tags: |Коментарите са изключени за Наблюдение на потребителите, октомври 2022 година

През октомври 2022 г. общият показател на доверие на потребителите намалява с 0.6 пункта в сравнение с юли, което се дължи изцяло на пониженото доверие сред населението в градовете. Източник: НСИ

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през третото тримесечие на 2022 година

04.11.2022 12:00|Tags: |Коментарите са изключени за Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през третото тримесечие на 2022 година

През третото тримесечие на 2022 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 2 159 жилищни сгради с 14 708 жилища, на 14 административни сгради/офиси и на 1 213 други сгради. В сравнение с третото тримесечие на 2021 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават със 17.0%, на административни сгради - с 55.6%, а издадените разрешителни за строеж на други сгради са с 2.5% повече. Източник: НСИ

НСИ награди победителите в конкурса за статистическо есе за ученици 2022

03.11.2022 6:10|Tags: |Коментарите са изключени за НСИ награди победителите в конкурса за статистическо есе за ученици 2022

На 3 ноември 2022 г. в зала „Пресцентър“ на Националния статистически институт (НСИ) се състоя церемония по награждаването на победителите в конкурса за статистическо есе за ученици 2022 година. На събитието присъстваха доц. д-р Атанас Атанасов - председател на НСИ, доц. Източник: НСИ

Околна среда 2020

03.11.2022 12:00|Tags: |Коментарите са изключени за Околна среда 2020

Националният статистически институт представя на потребителите на статистическа информация електронната публикация Околна среда 2020 (на български и английски език), която съдържа данни от изследвания на НСИ през 2020 г., свързани с околната среда в България. Представени са и данни по основни показатели за периода 2016 - 2020 година.   Информацията е систематизирана в следните раздели: • Емисии във въздуха • Вода • Подземни запаси • Защитени територии и обекти • Материални потоци • Отпадъци  • Шум Източник: НСИ

Публикувани са данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 30.09.2022 г.

31.10.2022 5:52|Tags: |Коментарите са изключени за Публикувани са данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 30.09.2022 г.

На база на данните от месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет бюджетното салдо по КФП на касова основа към септември 2022 г. е положително в размер на 989,2 млн. лв. (0,6 % от прогнозния БВП) и се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 468,5 млн. лв. и по европейските средства в размер на 520,7 млн. лева. На месечна база за септември се отчита дефицит в размер на 712,3 млн. лева. Приходите, помощите и даренията по КФП към септември 2022 г. са в размер на 44 997,6 млн. лв. или 75,4 % от актуализираните годишни разчети[1]. Постъпленията нарастват със 7 155,8 млн. лв. (18,9 %) спрямо отчетените към септември 2021 г. Данъчните и неданъчните приходи по КФП нарастват номинално със 7 139,2 млн. лв., а постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) са близки до отчетените за същия период на предходната година. Общата сума на данъчните постъпления по КФП, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 33 996,4 млн. лв., което представлява 73,7 % от планираните за годината данъчни приходи. Постъпленията от данъци и осигурителни вноски нарастват с 4 395,4 млн. лв. (14,8 %) спрямо отчетените за същия период на предходната година, като формират 75,6 % от общите постъпления по КФП за периода. Приходите от преки данъци са в размер на 6 369,4 млн. лв. или 70,4 % от предвидените в разчетите за годината. Постъпленията от косвени данъци са в размер на 16 443,9 млн. лв. (73,8 % от разчетите за годината), като приходите от ДДС са в размер на 11 753,1 млн. лв. (73,4 % от планираните), от акцизи възлизат на 4 307,8 млн. лв. (74,0 % от разчета), а тези от мита са в размер на 344,6 млн. лв. (90,7 % спрямо годишните разчети). Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 1 210,8 млн. лв. или 86,4 % изпълнение на годишните разчети. Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 9 972,3 млн. лв., което представлява 74,5 % от разчетените за годината. Неданъчните приходи са в размер на 8 856,0 млн. лв. (увеличение с 2 743,8 млн. лв., 44,9 % спрямо същия период на предходната година) и се формират основно от приходи от държавни, общински и съдебни такси, приходи и доходи от собственост, вкл. вноски от приходи от държавни и общински предприятия, приходи от концесии, приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове и други. Следва да се отбележи, че от месец юли по бюджета на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ постъпват вноски от публичните предприятия от сектор „Енергетика“ в изпълнение на §24 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗДБРБ за 2022 г., които се използват за покриване на разходите по чл. 36б, ал. 1, т. 4 от Закона за енергетиката. Поради тази причина в частта на неданъчните приходи се отчита ръст, тъй като такива вноски не са постъпвали през 2021 година. Аналогично в частта на разходите за субсидии по бюджета на [...]

Социално-икономически характеристики на населението към 7 септември 2021 година

31.10.2022 12:00|Tags: |Коментарите са изключени за Социално-икономически характеристики на населението към 7 септември 2021 година

Към 7.09.2021 г.  в страната има 2 953 937 икономически активни лица на възраст 15 и повече навършени години, или 45.3% от населението на страната. От тях 2 661 292 са заети, а 292 645 са безработни. Спрямо 2011 г. броят на икономически активните лица намалява с 376 хил. души, или с 11.3%. Източник: НСИ

Научноизследователска и развойна дейност през 2021 година (предварителни данни)

31.10.2022 12:00|Tags: |Коментарите са изключени за Научноизследователска и развойна дейност през 2021 година (предварителни данни)

През 2021 г. разходите за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) са 1 074.0 млн. лв., което е с 4.9% повече в сравнение с предходната година. Запазва се тенденцията на ежегодно нарастване на разходите за НИРД през периода 2017 - 2021 година. Интензивността на НИРД (измерена като процент на разходите за НИРД от брутния вътрешен продукт) възлиза на 0.77% и е с 0.08 пункта по-ниска в сравнение с 2020 година. Източник: НСИ

Проект „Европейска система за интегрирана статистика на социалната защита (ESSPROS) – Получатели на помощи за безработица“

31.10.2022 12:00|Tags: |Коментарите са изключени за Проект „Европейска система за интегрирана статистика на социалната защита (ESSPROS) – Получатели на помощи за безработица“

През октомври 2022 г. успешно приключиха дейностите по проект „Европейска система за интегрирана статистика на социалната защита (ESSPROS) - Получатели на помощи за безработица“ на Националния статистически институт по споразумение за субсидия 101055564 - 2021-BG-ESSPROS с Европейската комисия. Източник: НСИ

НСИ проведе семинари с учители за статистическите състезания 2022/2023 година

31.10.2022 10:40|Tags: |Коментарите са изключени за НСИ проведе семинари с учители за статистическите състезания 2022/2023 година

От 24 до 26 октомври в гр. Велико Търново Националният статистически институт (НСИ) проведе два семинара за подготовка на учители ментори в Шестата европейска олимпиада по статистика и Третия Международен конкурс за статистически плакат. Работната програма включваше презентации  за регламентите и насоките за участие, както и споделяне на добри практики от ментори на отбори победители през годините. Семинарите бяха открити от доц. Източник: НСИ

Индекси на цените на производител в промишлеността, септември 2022 година

28.10.2022 11:00|Tags: |Коментарите са изключени за Индекси на цените на производител в промишлеността, септември 2022 година

Общият индекс на цените на производител се увеличава с 6.8% през септември 2022 г. спрямо предходния месец. Значителен ръст е регистриран при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 15.6%, в добивната промишленост - с 6.5%, и в преработващата промишленост - с 0.7%. Източник: НСИ

Стопанска конюнктура през октомври 2022 година

28.10.2022 11:00|Tags: |Коментарите са изключени за Стопанска конюнктура през октомври 2022 година

През октомври 2022 г. общият показател на бизнес климата намалява с 1.7 пункта спрямо септември. Понижение на показателя се наблюдава в промишлеността, търговията на дребно и сектора на услугите, единствено в строителството е регистрирано подобрение. Факторът, затрудняващ в най-голяма степен дейността на предприятията от всички сектори, остава несигурната икономическа среда. Източник: НСИ

Производство и доставки на енергийни продукти, август 2022 година

28.10.2022 11:00|Tags: |Коментарите са изключени за Производство и доставки на енергийни продукти, август 2022 година

През август 2022 г. спрямо юли 2022 г. нараства производството на пропан-бутанови смеси с 10.0%. Намалява производството на: твърди горива - с 11.0%, електрическа енергия - с 1.8%, и безоловен бензин - с 0.6%. Производството на дизелово гориво и природен газ остава без изменение. Източник: НСИ

Пътувания на български граждани в чужбина и посещения на чужденци в България през септември 2022 година

27.10.2022 11:00|Tags: |Коментарите са изключени за Пътувания на български граждани в чужбина и посещения на чужденци в България през септември 2022 година

Пътуванията на български граждани в чужбина през септември 2022 г. са 643.7 хил., или с 11.1% над регистрираните през септември 2021 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през септември 2022 г. формират пътуванията с цел почивка и екскурзия - 42.3%, следвани от тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 39.3%, и със служебна цел - 18.4%.   Източник: НСИ

Брутен вътрешен продукт през 2021 година (актуализирани данни)

21.10.2022 1:58|Tags: |Коментарите са изключени за Брутен вътрешен продукт през 2021 година (актуализирани данни)

През 2021 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на България възлиза на 139.012 млрд. лева. Реалният растеж на БВП е 7.6% спрямо 2020 година. Източник: НСИ

Дефицит и дълг на сектор „Държавно управление” в Република България през 2021 година (окончателни данни)

21.10.2022 11:00|Tags: |Коментарите са изключени за Дефицит и дълг на сектор „Държавно управление” в Република България през 2021 година (окончателни данни)

През 2021 г. окончателните данни на Националния статистически институт показват, че институционален сектор „Държавно управление“ отчита бюджетен дефицит от -5 414 млн. лв., или -3.9% от БВП. Дългът на Република България за 2021 г. е в размер на 33 268 млн. лв., което представлява 23.9% от БВП. Източник: НСИ

Победители в конкурса за статистическо есе

20.10.2022 9:00|Tags: |Коментарите са изключени за Победители в конкурса за статистическо есе

По повод 20 октомври - Деня на европейската статистика, Националният статистически институт (НСИ) обяви конкурс за статистическо есе за ученици на тема: „Значението на официалната статистика в съвременния свят на информация и дезинформация“. Участие взеха 82-ма ученици от 44 училища в 28 населени места. С желание и много труд те написаха своите текстове и станаха част от европейските граждани, които оценяват и се доверяват на статистическата информация на НСИ и Евростат. За членовете на журито беше удоволствие да четат творбите им и отговорно да подберат най-добрите от тях. Източник: НСИ