СЧЕТОВОДНИ НОВИНИ

Превозени товари и пътници и извършена работа през първото тримесечие на 2021 г. по видове транспорт (предварителни данни)

28.05.2021 11:00|Tags: |Коментарите са изключени за Превозени товари и пътници и извършена работа през първото тримесечие на 2021 г. по видове транспорт (предварителни данни)

По предварителни данни през първото тримесечие на 2021 г. в сравнение със съответното тримесечие на 2020 г. се увеличават както превозените товари, така и извършената работа от сухопътния и водния товарен транспорт. През първото тримесечие на 2021 г. е отчетен спад спрямо същия период на предходната година при превозените пътници (с 31.4%) и при извършената работа (с 29.4%) от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт). Източник: НСИ

Четирима нови представители на държавата в Надзорния съвет на НОИ

27.05.2021 8:25|Tags: |Коментарите са изключени за Четирима нови представители на държавата в Надзорния съвет на НОИ

С решения на Министерския съвет на Република България е променен съставът на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт (НОИ). Източник: НОИ

Туристически пътувания и разходи за туризъм на населението през първото тримесечие на 2021 година (предварителни данни)

26.05.2021 11:00|Tags: |Коментарите са изключени за Туристически пътувания и разходи за туризъм на населението през първото тримесечие на 2021 година (предварителни данни)

През първото тримесечие на 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната 457.0 хил. български граждани са реализирали туристически пътувания. Преобладаващата част от тях - 93.8%, са пътували само в страната, 5.2% - само в чужбина, а 1.0% са пътували както в страната, така и в чужбина. Източник: НСИ

НСИ търси допълнителни преброители и контрольори

25.05.2021 4:17|Tags: |Коментарите са изключени за НСИ търси допълнителни преброители и контрольори

От днес, 25 май, желаещите да участват в Преброяването на населението и жилищния фонд 2021 като преброители и контрольори могат да подават документи в общините. Крайният срок е 10 юни, а необходимите документи могат да бъдат намерени на интернет страницата на преброяването - www.census2021.bg. Източник: НСИ

Индекси на оборота в услугите през първото тримесечие на 2021 година

21.05.2021 11:00|Tags: |Коментарите са изключени за Индекси на оборота в услугите през първото тримесечие на 2021 година

По предварителни данни през първото тримесечие на 2021 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“, изчислен от сезонно изгладени данни, се увеличава с 5.9% спрямо четвъртото тримесечие на 2020 година. В сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ общият индекс на оборота нараства с 9.1%. Източник: НСИ

Основни данни за културата в Република България през 2020 година

21.05.2021 11:00|Tags: |Коментарите са изключени за Основни данни за културата в Република България през 2020 година

  През 2020 г. в страната функционират следните културни институции: • 182 музея с музеен фонд 7 550 хил. фондови единици; Източник: НСИ

Онлайн конференция по проект BGLD-3.001-0001 „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“

20.05.2021 9:30|Tags: |Коментарите са изключени за Онлайн конференция по проект BGLD-3.001-0001 „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“

На 17 и 18 май 2021 г. се проведе онлайн конференция по проект BGLD-3.001-0001 „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“, организирана съвместно от Националния статистически институт (НСИ) и Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA). Конференцията мина под надслов „Първи резултати и следващи стъпки“. Участваха представители на Европейската комисия, международни организации, държавната и местните власти, научната общност и на неправителствените организации. Източник: НСИ

Брутен вътрешен продукт през първото тримесечие на 2021 година (експресни оценки)

18.05.2021 11:00|Tags: |Коментарите са изключени за Брутен вътрешен продукт през първото тримесечие на 2021 година (експресни оценки)

Сезонно изгладените данни за БВП по експресни оценки показват спад от 1.8% през първото тримесечие на 2021 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година. Източник: НСИ

Доходи, разходи и потребление на домакинствата през първото тримесечие на 2021 година

18.05.2021 11:00|Tags: |Коментарите са изключени за Доходи, разходи и потребление на домакинствата през първото тримесечие на 2021 година

Общият доход средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2021 г. е 1 830 лв. и нараства с 6.9% спрямо същото тримесечие на 2020 година. Общият разход средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2021 г. е 1 607 лв. и се увеличава с 8.2% спрямо същото тримесечие на 2020 година. През първото тримесечие на 2021 г. потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство не се променя съществено в сравнение със същото тримесечие на 2020 година. Източник: НСИ

Основни резултати от наблюдението на работната сила през първото тримесечие на 2021 година

17.05.2021 11:00|Tags: |Коментарите са изключени за Основни резултати от наблюдението на работната сила през първото тримесечие на 2021 година

През първото тримесечие на 2021 г. коефициентът на безработица е 6.3%, а коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 71.7%. Източник: НСИ

Инфлация и индекси на потребителските цени за април 2021 година

17.05.2021 11:00|Tags: |Коментарите са изключени за Инфлация и индекси на потребителските цени за април 2021 година

Индексът на потребителските цени за април 2021 г. спрямо март 2021 г. е 100.7%, т.е. месечната инфлация е 0.7%. Източник: НСИ

Детски ясли през 2020 година

14.05.2021 11:00|Tags: |Коментарите са изключени за Детски ясли през 2020 година

Към 31.12.2020 г. в страната функционират 838 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини с общо 32 575 места в тях. Децата в детски ясли в края на годината са 29 238, като 15 169 от тях са момчета, а 14 069 - момичета. Осигуреността с места в детски ясли към 31.12.2020 г. общо за страната е 17.7%, а обхватът на децата, отглеждани в тези заведения - 15.9%. Източник: НСИ

Наети лица и средна брутна работна заплата през първото тримесечие на 2021 година

14.05.2021 11:00|Tags: |Коментарите са изключени за Наети лица и средна брутна работна заплата през първото тримесечие на 2021 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2021 г. нарастват с 1.5% спрямо края на декември 2020 г. и достигат 2.26 милиона. През първото тримесечие на 2021 г. средната брутна месечна работна заплата нараства с 1.7% спрямо четвъртото тримесечие на 2020 г. и достига 1 462 лева. Източник: НСИ

Индекси на цените в селското стопанство за първото тримесечие на 2021 година

14.05.2021 11:00|Tags: |Коментарите са изключени за Индекси на цените в селското стопанство за първото тримесечие на 2021 година

Индексът на цените на производител в селското стопанство за първото тримесечие на 2021 г. се повишава с 18.6% спрямо същото тримесечие на 2020 година. Индексът на цените на продукцията от растениевъдството се увеличава с 28.9%, а на продукцията от животновъдството намалява с 3.7%. Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват ръст с 16.8%, като в растениевъдството те се увеличават с 24.8%, а в животновъдството е регистриран лек спад от 0.6%. Източник: НСИ

Търговия на България с трети страни през периода януари – март 2021 година (предварителни данни)

13.05.2021 11:00|Tags: |Коментарите са изключени за Търговия на България с трети страни през периода януари – март 2021 година (предварителни данни)

През периода януари - март 2021 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 1.0% в сравнение със същия период на 2020 г. и е в размер на 5 025.3 млн. лв., a вносът на стоки от трети страни нараства със 7.2% и е на стойност 6 519.3 млн. лева. Източник: НСИ

Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари – февруари 2021 година (предварителни данни)

13.05.2021 11:00|Tags: |Коментарите са изключени за Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари – февруари 2021 година (предварителни данни)

През периода януари - февруари 2021 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 3.6% спрямо същия период на 2020 г. и е на стойност 6 616.5 млн. лв., а вносът на стоки от ЕС нараства с 2.9% и достига 6 512.3 млн. лева. През февруари 2021 г. износът за ЕС се увеличава с 4.2% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 309.6 млн. лв., а вносът нараства с 6.2% и е на стойност 3 428.4 млн. лева. Източник: НСИ

Средният осигурителен доход за март е 1150,92 лева

12.05.2021 7:28|Tags: |Коментарите са изключени за Средният осигурителен доход за март е 1150,92 лева

Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец март 2021 г. е 1150,92 лв. Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 1.04.2020 г. до 31.03.2021 г. е 1099,27 лв. Източник: НОИ

Дейност на местата за настаняване през март 2021 година

11.05.2021 11:00|Tags: |Коментарите са изключени за Дейност на местата за настаняване през март 2021 година

През март 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната са функционирали 1 719 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 49.0 хил., а на леглата - 98.8 хиляди. В сравнение с март 2020 г., когато за първи път беше въведено извънредно положение в страната във връзка с разпространението на COVID-19 в световен мащаб, общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 3.4%, докато броят на леглата в тях намалява с 5.3%. Източник: НСИ

Очаквана средна продължителност на предстоящия живот на населението през периода 2018 – 2020 година

11.05.2021 11:00|Tags: |Коментарите са изключени за Очаквана средна продължителност на предстоящия живот на населението през периода 2018 – 2020 година

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2018 - 2020 г., е 74.6 години. Средната продължителност на живота при мъжете е 71.1 години, докато при жените е със 7.1 години по-висока - 78.2 години. Източник: НСИ

НСИ започна работа по проект „Доверена умна статистика (TSS) – мрежа за изучаване на уебпространството (WIN)“

10.05.2021 4:30|Tags: |Коментарите са изключени за НСИ започна работа по проект „Доверена умна статистика (TSS) – мрежа за изучаване на уебпространството (WIN)“

През април 2021 г. Националният статистически институт започна работа по четиригодишния проект „Доверена умна статистика (TSS) - мрежа за изучаване на уебпространството (WIN)“, който се изпълнява съгласно споразумение за субсидия с Европейската комисия № 101035829 - 2020-PL-SmartStat. Източник: НСИ

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през март 2021 година

10.05.2021 11:00|Tags: |Коментарите са изключени за Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през март 2021 година

По предварителни сезонно изгладени данни през 2021 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ по съпоставими цени нараства с 0.8% спрямо предходния месец. При календарно изгладените данни за оборота е отчетен ръст от 17.3% в сравнение със същия месец на предходната година. Източник: НСИ

Индекси на промишленото производство през март 2021 година

10.05.2021 11:00|Tags: |Коментарите са изключени за Индекси на промишленото производство през март 2021 година

По предварителни данни през март 2021 г. сезонно изгладеният индекс на промишленото производство се увеличава с 3.8% в сравнение с февруари 2021 година. През март 2021 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство нараства с 6.4% спрямо съответния месец на 2020 година. Източник: НСИ

Индекси на строителната продукция през март 2021 година

10.05.2021 11:00|Tags: |Коментарите са изключени за Индекси на строителната продукция през март 2021 година

По предварителни данни през март 2021 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 1.2% над равнището от предходния месец. През март 2021 г. в сравнение със същия месец на 2020 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция се увеличава с 11.2%. Източник: НСИ

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през първото тримесечие на 2021 година (предварителни данни)

07.05.2021 11:00|Tags: |Коментарите са изключени за Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през първото тримесечие на 2021 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през първото тримесечие на 2021 г. е 925, а новопостроените жилища в тях са 4 011. Спрямо първото тримесечие на 2020 г. сградите са със 133 повече, или с 16.8%, а жилищата в тях нарастват с 208, или с 5.5%. Източник: НСИ

Наблюдение на потребителите, април 2021 година

07.05.2021 11:00|Tags: |Коментарите са изключени за Наблюдение на потребителите, април 2021 година

През април 2021 г. общият показател на доверие на потребителите нараства с 2.7 пункта спрямо нивото си от януари, като при населението в градовете увеличението е 2.4 пункта, а при населението в селата - 2.7 пункта. Източник: НСИ