СЧЕТОВОДНИ НОВИНИ

Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари – ноември 2023 година (предварителни данни)

09.02.2024 12:00|Tags: |Коментарите са изключени за Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари – ноември 2023 година (предварителни данни)

В периода януари - ноември 2023 г. износът на стоки от България за ЕС намалява с 9.0% спрямо същия период на 2022 г. и е на стойност 51 278.9 млн. лв., а вносът - намалява с 2.5% и е на стойност 53 340.3 млн. лева. През ноември 2023 г. износът за ЕС намалява с 16.5% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 4 520.0 млн. лв., а вносът също намалява с 8.4% и е на стойност 5 081.6 млн. лева. Източник: НСИ

Статистически годишник 1913 – 1922 година

07.02.2024 4:05|Tags: |Коментарите са изключени за Статистически годишник 1913 – 1922 година

Поредният статистически годишник е сборен том (от V до XIV издание) и излиза след десетгодишно прекъсване поради Първата световна война в периода 1915 - 1918 година. Военните действия и последиците от тях са крайно неблагоприятни за българската статистика и едва през 1924 г. става възможно публикуването на статистическия годишник на Българското Царство. Информацията в изданието е структурирана в XXI раздела на принципа на предходните четири статистически годишника. Дигиталното копие е в пълнотекстов формат на български и френски език и е достъпно в уеб пространството. Източник: НСИ

Наблюдение на потребителите, януари 2024 година

07.02.2024 12:00|Tags: |Коментарите са изключени за Наблюдение на потребителите, януари 2024 година

Общият показател на доверие на потребителите през януари 2024 г. се покачва с 6.7 пункта спрямо нивото си от октомври 2023 година. Повишаване на потребителското доверие се отчита сред населението както в градовете, така и в селата - съответно с 8.8 и 2.0 пункта. Източник: НСИ

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през четвъртото тримесечие на 2023 година (предварителни данни)

07.02.2024 12:00|Tags: |Коментарите са изключени за Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през четвъртото тримесечие на 2023 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през четвъртото тримесечие на 2023 г. е 1 529, а новопостроените жилища в тях са 6 350. Спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г. сградите са с 57 по-малко, или с 3.6%, а жилищата в тях се увеличават с 1 101, или с 21.0%. Източник: НСИ

Индекси на оборота в раздел „Tърговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ през декември 2023 година

06.02.2024 12:00|Tags: |Коментарите са изключени за Индекси на оборота в раздел „Tърговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ през декември 2023 година

През декември 2023 г. се наблюдава намаление на оборота с 0.6% спрямо предходния месец по съпоставими цени в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“. Данните са предварителни и сезонно изгладени. Регистрирано е намаление на оборота при търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали - с 2.7%, и увеличение с 1.1% при хранителните стоки, напитки и тютюневи изделия. Оборотът при автомобилните горива и смазочните материали запазва нивото от предходния месец. Източник: НСИ

Статистически годишник 1912 година

05.02.2024 4:00|Tags: |Коментарите са изключени за Статистически годишник 1912 година

Потребителите на статистическа информация имат възможността да разгледат онлайн четвъртия годишник на Българското Царство за 1912 година. Изданието е в пълнотекстов формат, на български и френски език, и е публикувано през 1915 година. Информацията е структурирана в 21 раздела. Традиционно първият раздел съдържа данни за географското положение, граници и повърхнина на Българското Царство, реки, езера, планини, разпределение по географски области и други. Източник: НСИ

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през четвъртото тримесечие на 2023 година

02.02.2024 12:00|Tags: |Коментарите са изключени за Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през четвъртото тримесечие на 2023 година

През четвъртото тримесечие на 2023 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 2 275 жилищни сгради с 16 788 жилища, на 22 административни сгради/офиси и на 1 261 други сгради. Издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 19.0% в сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 година. Повече са и издадените разрешителни за строеж на административни и други видове сгради съответно с 22.2 и 6.6%. Източник: НСИ

Фискални данни за подсектори „Централно държавно управление и „Социалноосигурителни фондове“, декември 2023 година

02.02.2024 12:00|Tags: |Коментарите са изключени за Фискални данни за подсектори „Централно държавно управление и „Социалноосигурителни фондове“, декември 2023 година

През декември 2023 г. са отчетени приходи на подсектор „Централно държавно управление“ в размер на 5 320.24 млн. лв. и разходи - 9 674.51 млн. лв., а за подсектор „Социално осигурителни фондове“ приходите възлизат на 2 658.54 млн. лв., а разходите са 2 867.70 млн. лева. Източник: НСИ

Завършваме месец януари с 400 млн. лв. бюджетен излишък

01.02.2024 6:22|Tags: |Коментарите са изключени за Завършваме месец януари с 400 млн. лв. бюджетен излишък

На база на предварителни данни и оценки за месец януари 2024 г. се очаква бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) да бъде положително в размер на 0,4 млрд. лв. (0,2 % от прогнозния БВП), което е близко до отчетеното за януари 2023 г. Приходите, помощите и даренията по КФП за януари 2024 г. нарастват с около 6,3 на сто спрямо януари 2023 г., което компенсира в голяма степен по-високите разходи, дължащи се основно на базов ефект при социалните разходи, вследствие на изплатените по-високи пенсии през януари 2024 г., след влязлото в сила увеличение от юли 2023 г. Сред другите причини са I по-високите разходи за персонал, след увеличението на възнагражденията на педагогическия персонал и при някои други администрации с приетия в средата на 2023 г. ЗДБРБ за 2023 г. и други. Основни параметри по КФП на база предварителни данни и оценки: Приходите, помощите и даренията по КФП за януари 2024 г. се очаква да бъдат в размер на 5,2 млрд. лв. и нарастват с 0,3 млрд. лв. спрямо отчетените за януари 2023 година. За този ръст принос имат най-вече данъчните приходи, които нарастват номинално спрямо януари 2023 г. с 0,5 млрд. лв., докато неданъчните приходи и постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) остават по-ниски от постъпленията за януари 2023 г. с около 0,2 млрд. лв. Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) за януари 2024 г. са в размер на 4,8 млрд. лева. За сравнение, разходите по КФП за януари 2023 г. бяха в размер на 4,4 млрд. лева. Нарастване на разходите се очертава при социалните плащания, включително разходите за пенсии, както и при разходите за персонал и други, докато разходите за субсидии за нефинансови предприятия (основно по бюджета на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“) отчитат спад, основно поради нормализирането на цената за небитовите потребители на електрическа енергия на Българската независима енергийна борса, която остана под определения праг за изплащане на компенсации през декември 2023 г. и януари 2024 г., докато през януари 2023 г. бяха изплатени компенсации по действащи тогава програми. Статистическите данни и Информационният бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, на база на данни от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за януари 2024 г. ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите в края на месец февруари 2024 година. Източник: Министерство на финансите

1 февруари – Трифон Зарезан, Ден на лозаря

01.02.2024 8:00|Tags: |Коментарите са изключени за 1 февруари – Трифон Зарезан, Ден на лозаря

Според българската традиция днес е денят на лозарите, винарите и кръчмарите, чийто покровител е Свети Трифон. През 2022 година българските лозари и винари са произвели близо 126 млн. литра напитки от грозде, а продажбите са над 101 млн. литра, по данни на Националния статистически институт. Честит празник! Източник: НСИ

До две години е срокът, в който може да заработи Информационна система „Единна входна точка“

30.01.2024 3:02|Tags: |Коментарите са изключени за До две години е срокът, в който може да заработи Информационна система „Единна входна точка“

Информационната система „Единна входна точка“ (ЕВТ) да заработи на 1 януари 2026 г. Такъв ангажимент пое председателят на Националния статистически институт доц. д-р Атанас Атанасов по време на първото заседание на Консултативния съвет към НСИ с участие на национално представителните работодателски организации. „След две години е оптималният срок, в който системата да бъде тествана и да започне да приема отчети и аз ще работя в тази посока“, обърна се доц. Източник: НСИ

Стопанска конюнктура през януари 2024 година

30.01.2024 12:00|Tags: |Коментарите са изключени за Стопанска конюнктура през януари 2024 година

През януари 2024 г. общият показател на бизнес климата се повишава с 3.0 пункта в сравнение с декември 2023 г., като ръст на показателя е регистриран във всички наблюдавани сектори - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги. Несигурната икономическа среда, недостигът на работна сила, конкуренцията в бранша, недостатъчното търсене и цените на материалите продължават да бъдат основните фактори, ограничаващи развитието на бизнеса в секторите. Източник: НСИ

Индекси на цените на производител в промишлеността, декември 2023 година

30.01.2024 12:00|Tags: |Коментарите са изключени за Индекси на цените на производител в промишлеността, декември 2023 година

Общият индекс на цените на производител се понижава с 0.6% през декември 2023 г. спрямо предходния месец. Намаление е регистрирано при преработващата промишленост - с 0.8%, и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.4%, докато в добивната промишленост е отчетено увеличение - с 2.6%. Източник: НСИ

Статистически годишник 1911 година

30.01.2024 11:00|Tags: |Коментарите са изключени за Статистически годишник 1911 година

Третият статистически годишник на Царство България е дигитализиран и е достъпен за потребителите на статистическа информация онлайн в пълнотекстов формат. Изданието е двуезично - на български и на френски език и се отнася за 1911 година. Изданието е публикувано през 1914 година. Източник: НСИ

Фискални данни по подсектори на сектор „Държавно управление“, трето тримесечие на 2023 година

29.01.2024 3:15|Tags: |Коментарите са изключени за Фискални данни по подсектори на сектор „Държавно управление“, трето тримесечие на 2023 година

Публикувани са данните за третото тримесечие на 2023 г. за приходи, разходи и дефицит/излишък на сектор „Държавно управление“ по подсектори: подсектор „Централно държавно управление“, подсектор „Местно управление“ и подсектор „Социалноосигурителни фондове“, на основание член 3(2) от Директива 2011/85 на ЕС. Данните са на база касови отчети и оборотни ведомости на начислена основа на бюджетните единици, както и на тримесечни данни за държавните предприятия, прекласифицирани в сектора. Източник: НСИ

Брутен вътрешен продукт (БВП) – регионално ниво през 2022 година

29.01.2024 12:00|Tags: |Коментарите са изключени за Брутен вътрешен продукт (БВП) – регионално ниво през 2022 година

През 2022 година Югозападният район има най-голям дял (48.9%) в брутния вътрешен продукт (БВП) на България, докато Северозападният район е с най-нисък дял (6.7%) в БВП на страната. През 2022 година с най-високо ниво на БВП на човек от населението е област София (столица) - 53 746 лв., при 25 956 лв. средно за страната. Източник: НСИ

Пътувания на български граждани в чужбина и посещения на чужди граждани в България през декември 2023 година

29.01.2024 12:00|Tags: |Коментарите са изключени за Пътувания на български граждани в чужбина и посещения на чужди граждани в България през декември 2023 година

Пътуванията на български граждани в чужбина през декември 2023 г. са 649.1 хил., или със 7.3% повече от декември 2022 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 44.8%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 33.5%, и със служебна цел - 21.7%. Източник: НСИ

Производство и доставки на енергийни продукти, ноември 2023 година

29.01.2024 12:00|Tags: |Коментарите са изключени за Производство и доставки на енергийни продукти, ноември 2023 година

През ноември 2023 г. спрямо октомври 2023 г. нараства производството на електрическа енергия - с 11.6%. Намалява производството на: пропан-бутанови смеси - с 42.9%, автомобилен бензин - с 10.7%, твърди горива - с 10.6%, и дизелово гориво - със 7.1%. Производството на природен газ остава без изменение. Източник: НСИ

26 януари – Международен ден на чистата енергия

26.01.2024 8:00|Tags: |Коментарите са изключени за 26 януари – Международен ден на чистата енергия

Твърдите биогорива са най-големият възобновяем енергиен източник в България с дял от 56.7%, следвани от водната енергия - 11.7% от чистата енергия, произвеждана в страната през 2022 г. Делът на соларната и фотоволтаичната енергия е 6.4%, а само 1.1% са източниците на слънчева топлинна енергия. Източник: НСИ

НСИ проведе 283 статистически изследвания през 2023 година

25.01.2024 5:05|Tags: |Коментарите са изключени за НСИ проведе 283 статистически изследвания през 2023 година

Министерският съвет прие Отчет за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на Националния статистически институт през 2023 г. и Националната статистическа програма за 2024 година. Източник: НСИ

Статистически годишник 1910 година

23.01.2024 5:40|Tags: |Коментарите са изключени за Статистически годишник 1910 година

Дигиталното копие на втория статистически годишник на Царство България е достъпен за потребителите на статистическа информация онлайн в пълнотекстов формат. Изданието се отнася за 1910 г. и излиза от печат през 1911 г., като информацията е публикувана на български и на френски език. Годишникът съдържа данни за географското положение, граници и повърхнина на Българското царство, както и метеорологични данни, за които са използвани годишните публикации на Централната метеорологическа станция в София. Източник: НСИ

Позиция на НСИ по повод изказването на Любомир Каримански в ефира на Нова ТВ

22.01.2024 2:37|Tags: |Коментарите са изключени за Позиция на НСИ по повод изказването на Любомир Каримански в ефира на Нова ТВ

На 21 януари 2024 г. в студиото на Нова ТВ г-н Любомир Каримански изказа неверни твърдения и направи внушения, които той като бивш председател на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание и бивш съветник в Министерството на финансите, би трябвало да знае, че са неверни и манипулативни, посочвайки, че „в България често се нарушават правилата“. Източник: НСИ

21 януари – Ден на родилната помощ

21.01.2024 8:00|Tags: |Коментарите са изключени за 21 януари – Ден на родилната помощ

Денят се отбелязва официално в България повече от 70 години на Бабинден по стар стил. Националният статистически институт честити празника на всички 5 041 практикуващи акушер-гинеколози и акушерки. Източник: НСИ

Здравеопазване 2023

18.01.2024 12:00|Tags: |Коментарите са изключени за Здравеопазване 2023

Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация в областта на социалните статистики годишната електронна публикация „Здравеопазване 2023“ (на български език), съвместно издание на Националния статистически институт и Националния център по обществено здраве и анализи към Министерството на здравеопазването. Източник на данните са статистическите изследвания, провеждани от двете ведомства. Публикуваните данни са систематизирани, както следва: Източник: НСИ

Първично енергийно потребление, Крайно енергийно потребление по сектори и Енергийна зависимост за 2022 година

17.01.2024 4:00|Tags: |Коментарите са изключени за Първично енергийно потребление, Крайно енергийно потребление по сектори и Енергийна зависимост за 2022 година

НСИ публикува данни за 2022 г. за енергийните индикатори Първично енергийно потребление, Крайно енергийно потребление по сектори и Енергийна зависимост, изчислени от Общия енергиен баланс на страната. Първичното енергийно потребление нараства с 1.96% спрямо предходната година, достигайки 18 929.728 хил. тона нефтен еквивалент през 2022 година. Индикаторът измерва общите енергийни нужди на страната, като се изключва всякакво неенергийно използване на енергийни носители. Източник: НСИ