СЧЕТОВОДЕН ФИНАНСОВ АНАЛИЗ

Счетоводен анализ

Счетоводен финансов анализ
Финансовите коефициенти са пътеводители в управлението на предприятията. Те осигуряват техните цели и стандарти. Те помагат на мениджърите, като ги водят към най-печелившите дългосрочни стратегии, а също и към ефективни краткосрочни решения – ставаме ли по-богати, с това което правим и струва ли си да го правим, как да покриваме краткосрочните си задължения оставайки с добра ликвидност?

Суровият материал, който финансовият анализ обработва са три отчета : Баланс, Отчет за приходи и разходи и Отчет за паричния поток – там където свършва счетоводството, от там започва анализа на финансовите показатели.

Сами по себе си финансовите показатели се изчисляват лесно, но въпросът не се състои в това как да извършим изчисленията, а в разбирането на резултатите и на начина, по който различните показатели се свързват помежду си, за да разкрият здравословното състояние на компанията и нейното място в бранша.

Методите на финансов анализ, които нашата счетоводна фирма използва при счетоводното обслужване на клиенти. Различните показатели за анализ, и счетоводни услуги, които се предлагат на клиентите.

Показатели за рентабилност
Рентабилност на приходите
Рентабилност на собствения капитал
Рентабилност на пасивите
Капитализация на активите

Показатели за ефективност
Ефективност на приходите
Ефективност на разходите

Показатели за ликвидност
Постоянен капитал
Оборотен капитал
Обща ликвидност
Бърза ликвидност
Незабавна ликвидност
Абсолютна ликвидност

Показатели за финансова автономност
Коефициент на финансова автономност
Коефициент на задлъжнялост

Показатели за обращаемост на материалните запаси
Времетраене на един оборот
Брой на оборотите
Заетост на материалните запаси

Показатели за взаимоотношенията с основните контрагенти
Период на събиране на вземанията от клиенти
Период на погасяване на задълженията към доставчици

Показатели за динамика и за структура
Показатели за активите и пасивите
Показатели за приходите и разходите
Показатели за паричните потоци