АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Администрация

Административни услуги
В условията на непрекъснати промени на нормативната уредба се стремим да осигурим спокойствието на нашите клиенти и да снижим до минимум ангажиментите и административните им нужди.

Клиентите ни получават професионално и коректно бизнес партньорство и услуги, отговарящи на законовите норми и предоставени в удобна форма.

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

Административните дейности, които извършваме за да осигурим пълното счетоводно обслужване са изключително много
Това са някои от тях

Административни услуги

Административни дейности:
• Търговски регистър – регистриране на нови фирми, пререгистрация, промени в обстоятелствата, продажби, публикуване на ГФО
• НАП
• Ежемесечно подаване на декларации към система Интрастат;
• БУЛСТАТ
• НОИ
• Комисия за защита на личните данни
• Инспекция по труда
• Агенция по финансово разузнаване
• Събиране на документи от офиса на клиента
• On-line банкиране
• Подаване на документи към различни институции
• Издаване на актуални състояния
• Издаване на документи за наличие или липса на данъчни задължения
• Деклариране на получени заеми пред БНБ
• Преводи, регистрации и пререгистрации и други
• Изготвяне на справки и отчети за дейността на фирмата по желание на клиента
• Изготвяне на договори и други документи
• Други.