СЧЕТОВОДНИ  УСЛУГИ ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Счетоводни услуги за физически лица

Счетоводни услуги за физически лица

Изготвяне годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ;
Годишни финансови отчети на еднолични търговци;
Данъчна декларация по чл.55 от ЗДДФЛ за доходи, облагаеми с окончателен данък;
Декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък;
Декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при придобиване на имущества;
Декларация по чл. 17, ал.1 от ЗМДТ за дължимия данък върху недвижимите имоти;
Декларация по чл.54, ал. 1 от ЗМДТ за притежаван лек автомобил;
Декларация по чл.14 от ЗМДТ за недвижим имот;
Документи за прилагане на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане.
Други.