СЧЕТОВОДСТВО НА КООПЕРАЦИИ

Счетоводство кооперации

КООПЕРАЦИИ

Особеностите за водене на счетоводство на кооперации са регламентирани в:
ЗАКОН ЗА КООПЕРАЦИИТЕ
ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО
ЗАКОН ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР
И ОЩЕ НАД 200 НОРМАТИВНИ АКТА

КООПЕРАЦИИ

1. Същност на кооперацията
Съгласно чл. 1 от Закона за кооперациите(ЗК), кооперацията е доброволно сдружение на физически лица, което има променлив капитал и брой членове и чиято цел е чрез взаимопомощ и сътрудничество да извършват търговска дейност за задоволяване на техни икономически, социални и културни интереси.
На това сдружение специалният закон-ЗК, е признал качеството на юридическо лице. Както е видно, на пръв поглед кооперацията представлява дружество, което се занимава със стопанска дейност. Каква тогава е разликата с другите видове търговски дружества?
В зората на зараждането на кооперативната форма на стопанско сдружаване кооперацията е била форма на съвместно съорганизиране на самостоятелни стопански субекти (търговци или производители) с цел чрез окрупняване на тяхната стопанска мощ да се противопоставят на значително по-силните финансово капиталови дружества.
Първите две форми на кооперация са потребително-снабдителни и потребително-пласментни.
При потребително-снабдителни кооперации целта е била чрез събиране на по-крупни финансови средства да се закупуват на по-ниските цени на едро суровини и материали, които биха били купени на по-високи цени, ако всяко от лицата би излязло само на пазара като купувач.
При потребително-пласментните кооперации целта е била да се противостои на прекупвачите на готова продукция, които, ако биха договаряли поотделно с всеки производител, биха могли да създадат условия за понижаване на изкупните цени.
Както е видно, основната икономическа цел на кооперацията не е печалба, а осигуряване на определени други икономически изгоди за нейните членове, които изгоди впоследствие водят и до по-големи печалби за тях. Следователно целта на кооперацията поп принцип не е пряка печалба за самата кооперация, а създаване на условия за по-големи печалби (или по-ниски разходи) за нейните членове.
Понастоящем в България почти всички кооперации за изгубили тази своя специфика и са се превърнали в особен вид търговски дружества.

2. Видове кооперации
Разделението на кооперациите може да се извърши на основата на различни критерии.
Според предмета на дейност могат да се разграничат следните видове: потребителни, производствени, земеделски, риболовни, такива на лица с определени недъзи (инвалиди, слепи) и др.
Съществуват и кредитни кооперации, но те трябва да се подчиняват на разпоредбите на Закона за кредитните институции.
От гледна точка на членство кооперациите биват първични, които са учредени от физически лица, и производни, които са учредени от съществуващи една или повече първични кооперации. Такива „кооперации” се наричат кооперативни или междукооперативни предприятия. Производните „кооперации” са подобни на т.нар. дъщерни фирми.

4. ИМУЩЕСТВО
Имуществото на една кооперация е съставено от права и задължения, които имат имуществен характер и са оценими в пари. Такива могат да бъдат:
1. Право на собственост върху дълготрайни и краткотрайни активи – движими вещи или недвижими имоти.
2. Финансови средства-пари в лева и валута.
3. Ценни книги-акции, облигации, ДЦК, съкровищни бонове и др,
4. Права върху търговски марки и промишлени образци, лицензи за патенти и др. обекти на индустриална и/или интелектуална собственост.
Източници на това имущество могат да бъдат:
1. Встъпителни и допълнителни вноски на членовете.
2. Привлечени (заемни) средства.
3. Неразделена печалба.
4. Други възмездни и безвъзмездни постъпления.

9. Органи на кооперацията;
Кооперацията е юридическо лице с кооперативна структура. Основна черта на корпоративните структури е обстоятелството, че те имат различни видове органи. Компетентностите са разпределени между тези органи съобразно тяхната важност и значимост за коорперацията.
Органите на кооперацията са общо събрание, управителен съвет, председател и контролен съвет.

А) Общо събрание;
Това е най-висшият орган на кооперацията. То се състои от всички нейни членове. Ако членският състав е прекалено многоброен, в устава може да се предвиди на ОС да присъстват пълномощници на делегатски принцип.
Общото събрание има доста широки правомощия, като най-специфичните от тях са: приемане и изключване на членове, опрощаване на парични задължения към кооперацията, отменяне решения на другите органи на кооперацията, вземане решения за отчуждаване на недвижими имоти, определяне на регистриран одитор,
Приемане на ГФО на коорперацията и на одиторския доклад, и на разпределението на печалбата след изслушването на заключението на контролния съвет.
Както е видно, в правомощията на ОС на кооперация има и някои специфики, нетипични за обикновените търговски дружества.
Освен това още при учредяването учредителното общо събрание може да определи като правомощия на ОС вземането на някои управленски решения, които по принцип са в прерогативите на УС и дори на председателя.
Редовно общо събрание се свиква от УС. Извънредни ОС могат да се свикват и по искане на контролния съвет или на една трета от кооператорите. Ако УС не изпълни такова искане, то КС или кооператорите могат да го свикат самостоятелно.
За провеждане на ОС е възприет принципът на „спадащ кворум”, като събранието се отлага за по-късна дата и се счита редовно на тази дата, независимо от броя на явилите се членове.
Има една съществена разлика между кооперациите и другите търговски дружества. Докато при ТД ”тежестта” на гласовете на един акционер или съдружник се определя от дела му в капитала на дружеството, при кооперацията всеки член има само едни глас независимо от размера на неговия дял. Правото на глас се упражнява лично.

Б) Управителен съвет;
Управителният съвет се събира от ОС. Мандатът не членовете е 4 години. В устава на кооперацията се определя броя на мандатите, които един член на кооперацията можа да упражнява като член на УС. При следващите избори могат да бъдат преизбирани само две трети от членовете на предходния УС.
Основните функции на УС са да направлява дейността на кооперацията и да изпълнява решенията на ОС. В устава на кооперацията на УС. Могат да се възложат и други специфични на стопанската дейност функции.
УС се свиква от председателя най-малко един път месечно. Ако той не изпълни това свое задължение, УС може да се свика и от контролния съвет. За да бъде законно заседанието на УС, трябва да присъстват най-малко две трети от неговите членове. Ако не е предвидено друго в устава, решенията се взимат с явно гласуване и с обикновено мнозинство.

В) Председател;
Председателят на кооперацията е председател и на УС, като участва в неговата работа с право на глас. По отношение на преките му функции председателят е фигура, аналогична на управител на ООД с произтичащите от това вътрешноорганизационни и ръководни функции и правото на законна представителна власт за сключване на договори с трети лица. Накратко казано, председателят управлява и представлява кооперацията.

Г) Контролен съвет;
Основната функция на КС е да контролира изпълнението на решенията на ОС и УС и текущата дейност на кооперацията. Членовете на КС могат да участват в заседанията на УС с право на съвещателен глас. Извън тези основни правомощия, КС в предвидените в ЗК или участва случаи може да свиква на извънредни заседания УС и дори общо събрание. В хода на редовно ОС, КС представя доклад за извършените контролни мероприятия през годината. Контролния съвет избира от състава си свой председател.

10. Преобразуване на кооперация;
Подобно на общите търговски дружества и кооперациите могат да извършват четирите основни форми на преобразуване-сливане, вливане, отделяне и разделяне. Допустимо е да се извършват такива преобразувания само ако правоприемник е също кооперация. В този смисъл при преобразуване на кооперация е невъзможно вливане или сливане с ТД, разделяне на ТД или отделяне на ТД.
Кооперация може да се преобразува само в кооперация.
Председателят на кооперацията е длъжен да поиска вписване в търговския регистър на промените и обстоятелствата, подлежащи на вписване, в 14 дневен срок от решението на общото събрание.