СЧЕТОВОДНИ  УСЛУГИ

Счетоводни услуги

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

Нашата счетоводна кантора предлага професионални счетоводни и данъчни консултантски услуги във всички области, свързани с финансово-счетоводните процеси на една организация – счетоводство, финансово и данъчно консултиране, труд и работна заплата на служители и управленския екип.
Независимо от степента на важност на счетоводните процеси за на бизнеса, ние предоставяме услуги, които отговарят на нуждите на Вашата организация и възможността да използвате счетоводната информация за правилно и управление.

Независимо от размера и вида на организацията, предлагаме гъвкава система, която да отговори на установените финансово-счетоводни процеси, за да може да бъдат управлявани по начин, който ефективно спомага за развитието на дейността на фирмата.

Според организационната структура, ние Ви помагаме да управлявате финансово-счетоводните процеси за да улесните работата и комуникацията с държавната и местна данъчна администрация и следим за важни промени в местното данъчно и финансово законодателство, които имат значение за организацията Ви.

Нашата счетоводна кантора предлага счетоводни услуги за български и международни компании от множество браншове.

•Месечно осчетоводяване на документация и информация, съгласно приложимите Национални и Международни счетоводни стандарти
•Организиране отчитане на корпоративни данъци и ДДС
•Комуникация и представителство пред данъчната администрация
•ТРЗ и ЛС
•Изготвяне на междинни финансови отчети за целите на управлението
•Годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишен финансов отчет и данъчна декларация

СЧЕТОВОДНИ ДЕЙНОСТИ

Дейностите, които извършваме за да осигурим пълното счетоводно обслужване са изключително много
Това са някои от тях

Счетоводни дейности

СЧЕТОВОДНИ ДЕЙНОСТИ

Пълно счетоводно обслужване:
Хронологично осчетоводяване на първични счетоводни документи;
Обработка по зададена от клиента аналитичност;
Изготвяне и подаване на декларации по ЗДДС,ЗКПО,ЗМДТ и ЗОДФЛ;
Изготвяне на дневници по ЗДДС;
Решения за работа с фирми от цялата страна;
Изготвяне данъчно амортизационен план и счетоводен амортизационен план;
Он лайн въвеждане на документи;
Изготвяне на първични счетоводни документи.
ТРЗ и ЛС.

Счетоводни справки:
В счетоводни справки се включват всички видове справки по счетоводните сметки, като например вземания и задължения, разчети с бюджета и нетърговски контрагенти, аналитично отчитане по проекти, следене на разчети с подотчетни лица, аналитично отчитане на приходи и разходи, както и наличност на пари и вземания и задължения, изготвяне на отчети по НСС и МСС, изготвяне на справки по задание на клиента.
Годишни и междинни счетоводни отчети:
Годишни счетоводни отчети – Счетоводните отчети, които предлагаме включват стандартните Отчет за приходи и разходи, Баланс, Отчет за собствен капитал, Отчет за паричен поток и Справка за оповестяване на счетоводната политика.
Междинни счетоводни отчети – Освен стандартните отчети, изготвяме и отчети по модел на клиента или на съответния потребител.

Статистически справки:
Изготвяне на всички видове справки по Закона за статистиката /Годишен отчет, тримесечен отчет за работна заплата, месечна справка за финансови резултати и др./
Изготвяне на справки за статистика
Изготвяне на справки за БНБ
Изготвяне на справка тип Приходи/Разходи
Изготвяне на справки по задание на клиента
Изготвяне на отчети по НСС и МСС

Данъчна защита:
Данъчната защита включва запознаване с конкретна проблематика в хода на ревизия и съдействие за точни действия от страна на данъчно задълженото лице.
Подготвяне на документи за данъчна ревизия
Данъчна защита
Провеждане на ревизията извън офиса на клиента
Обжалване на актове издадени от контролните органи

Складово стопанство:
Организиране на процеса на отчитане на стоково материалните запаси в фирмата
Организиране на горе описания процес в счетоводната кантора

Годишно счетоводно приключване:
За клиентите на счетоводната кантора със сключен договор за абонаментно счетоводно обслужване годишното приключване е включено в цената на услугата.
Счетоводната кантора извършва годишно счетоводно приключване за фирми и изготвя годишни финансови отчети, консолидирани отчети и годишна декларация
Годишното приключване е процес, при който се обобщава информацията от дейността на фирмата през финансовата година. Ние гарантираме вярното и точно представяне на тази информация. Нашият екип полага максимални усилия да Ви улесни в този процес.
Ако фирмата Ви подлежи на одит предлагаме заверка на годишните отчети от Дипломиран експерт счетоводител.
За всички лица извършващи дейност като свободна професия или реализирали доходи различни от доходи от трудова дейност предлагаме както изготвяне на годишна декларация така и абонамент за месечно обслужване.

Публикуване на ГФО в Агенция по вписванията:
Съгласно закона за счетоводството повечето фирми за длъжни в определените срокове да публикува своите годишни отчети в Агенция по вписванията. Счетоводната кантора извършва услугата публикуване на годишни отчети в Агенция по вписванията.

Електронно правителство:
Ние се движим в синхрон с времето и използваме всички най-модерни технологии, които са на разположение.