ДАНЪЧНА ЗАЩИТА

Данъци

ДАНЪЧНА ЗАЩИТАТА

Данъчна защита включва:
• Изготвяне, представяне и защита на данъчни декларации, годишния счетоводен отчет и др. информация в Националната Агенция за Приходите и НОИ
• Провеждане на необходимите проверки с органи на Данъчната администрация във връзка с проверки – общи, тематични и насрещни
• Консултации по ревизионни преписки и актове за начет
Ние си поставяме целта да бъдем свързващото звено между своите клиенти и държавната администрация чрез изграждане на тяхната данъчна стратегия и оперативно водене на данъчното им счетоводство.

ДАНЪЧНИ УСЛУГИ

Данъчни услуги

ДАНЪЧНИ УСЛУГИ

Независимо от размера и корпоративната сложност на компания, данъчните ефекти имат значително влияние върху всяка финансова стъпка или бизнес решение, което взимате. Ние напълно разбираме необходимостта от данъчно планиране и данъчна оптимизация, съчетана със компетентни счетоводни услуги и професионализъм.

Готови сме да споделим нашите знания и да Ви консултираме по най-добрия начин във всеки един момент. Вярваме, че навременната и коректна информация е от изключителна важност при взимане на решение, както при стартиране на нов бизнес, така и в етапите на развитие, експанзия, запазване на позиции.

– консултации във връзка с ДДС ефекти, корпоративно и лично подоходно облагане, еднократни данъци и всички други преки и непреки данъци, сделки между свързани лица и конкретни данъчни процедури;
– консултации във връзка с местни данъци и такси, данъци върху недвижимо имущество;
– консултации във връзка с прилагане на Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане и изготвяне на искания за прилагането им;
– консултации по валутния режим и подготовка на документи във връзка с прилагането му;
– консултиране на схеми за осъществяване на различни дейности и сделки;
– оформяне на декларации . Помощ при попълване на данъчни и други декларации;
– искания за възстановяване и прихващане на главници и лихви по данъчни и други публични вземания;
– анализ на финансово-икономическото състоянието на клиента за установяване наличието на предпоставките за допустимост на разсрочване и отсрочване на задълженията или за обединяване на публичните вземания;