Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Книгоиздаване и печат 2017.

Публикацията съдържа статистическа информация за развитието на книгоиздаването и печата в Република България по основни показатели за издадените книги, брошури и продължаващи издания през 2017 година. По някои показатели (заглавия, тираж и среден тираж на книги, брошури, вестници, списания и бюлетини) са поместени данни за периода 1960 – 2017 година. Включени са методологични бележки и кратък анализ.

Източник: НСИ