Дългът на подсектор „Централно управление“{1} към края на юли 2018 г. възлиза на 12 080,5 млн. евро.
Вътрешните задължения са 2 957,8 млн. евро, а външните 9 122,7 млн. евро.
В края на отчетния период съотношението на дълга на подсектор „Централно управление“ към брутния вътрешен продукт (БВП){2} възлиза на 22,6 %, като делът на вътрешния дълг е 5,5 %, а на външния дълг – 17,1 %. В структурата на дълга на подсектор „Централно управление“ в края на периода вътрешните задължения заемат дял от 24,5 %, а външните – от 75,5 %.
Гарантираният дълг на подсектор „Централно управление“ към 31 юли 2018 г. е в размер на  318,0 млн. евро. Вътрешните гаранции са 34,6 млн. евро, а външните – 283,4 млн. евро. Съотношението гарантиран дълг на подсектор „Централно управление“/БВП е в размер на 0,6 %.
Съгласно водения от МФ, на основание на чл. 38, ал. 1 от Закона за държавния дълг (ЗДД), официален регистър на държавния и държавногарантирания дълг, държавният дълг към края на юли 2018 г. достига до 11 409,5 млн. евро или 21,3 % от брутния вътрешен продукт (БВП). Вътрешните задължения са в размер на 2 887,4 млн. евро, а външните – в размер на 8 522,1 млн. евро. 
Държавногарантираният дълг през юли 2018 г. възлиза на 985,0 млн. евро. Вътрешните гаранции са 34,6 млн. евро, а съотношението държавногарантиран дълг/БВП – 1,8 %.
Бюлетинът се намира в раздел „Статистика”/„Месечен бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“.
 
 
Забележка: Съгласно чл.36, ал.3 от Закона за публичните финанси /в сила от 01.01.2014 г. обн. ДВ. бр.15 от 15.02.2013 г., изм. ДВ. бр.95 от 8.12.2015г., изм. и доп. ДВ. бр.43 от 7.06.2016 г./, считано от м. юни 2016 г. МФ публикува месечен бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“. Информация за размера, структурата и динамиката на държавния и държавногарантирания дълг /поет по реда на ЗДД/ и публикувана до м. май 2016 в бюлетин „Държавен дълг“, в новото издание се съдържа в приложението на стр. 13. 
 
{1} Дълг на подсектор „Централно управление“ е дългът на подсектор „Централно управление“ съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 479/2009 от 25.05.2009 г. за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност. Списък на единиците, които освен държавните органи и институции са включени в подсектор „Централно управление“, съгласно Европейската система от национални и регионални сметки в Общността (ЕСС 2010) и ръководството за държавен дълг и дефицит на Евростат (ЕК), може да бъде намерен ТУК
{2} По прогнозни данни за БВП, съгласно пролетната макроикономическа прогноза на Министерство на финансите за 2018 г.
Източник: Министерство на финансите