Международната рейтингова агенция „Fitch“ потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на България ‘BBB’ в чуждестранна и местна валута със стабилна перспектива. Краткосрочният рейтинг в чуждестранна и местна валута също се запазва “F2”.
Оценката за рейтинга е подкрепена от стабилната фискална позиция и политиката за поетапно присъединяване към еврозоната. Агенцията изтъква още силната позиция на икономиката, което ще допринесе за постепенен процес на сближаване с по-високите нива на дохода при страните с по-висок рейтинг.
Агенцията посочва, че икономическият растеж в страната надхвърля отчетения за държавите в категорията ‘BBB’. През 2017 г. българската икономика нарасна с 3,6 % в реално изражение. За сравнение, средният растеж на икономиките от същата рейтингова група е 3,3 %. За настоящата година Fitch очаква растежът да се ускори до 3,7 %, преди да се забави до 3,4 % през 2019 г. Основен двигател ще е вътрешното търсене, като повишението на потреблението на домакинствата ще се подкрепя от положителната динамика при заетостта и заплатите, както и подобреното доверие на потребителите. Частните и публичните инвестиции също се очаква да се ускорят, предвид напредването на изпълнението на европейските програми, благоприятните финансови условия и подобрената бизнес среда.
Ключов фактор в подкрепа на рейтинга е силната фискална позиция на страната. През последните две години, бюджетният баланс бе на излишък, съответно 0,2 % и 0,9 % от БВП през 2016 и 2017 г. Fitch очаква през 2018 г. и 2019 г. бюджетният резултат да остане положителен, средно в размер на 0,1 %, което е по-ниско от правителствените цели и отразява очакванията на Агенцията за по-високи разходи, свързани с усвояване на фондовете от ЕС и финансиране на приоритетни области.
Във външния сектор Агенцията също отчита по-доброто представяне на България спрямо страните от съответната рейтинг група. За 2018-2019 г. те очакват текущата сметка да остане положителна (1,9 % от БВП), докато средно за другите страни прогнозата им е за дефицит от 0,7 % от БВП. В допълнение, България има по-силна позиция на нетен външен кредитор (15,9 % от БВП през 2017 г.) спрямо медианата за другите страни (3,5 % от БВП).
Банковият сектор също е оценен като стабилен, в съответствие с повишената икономическа и кредитна активност. Отчетена е благоприятната тенденция на намаление на необслужваните кредити, въпреки че от Агенцията считат нивото им за високо спрямо средното за ЕС.
Факторите, които заедно или поотделно биха довели до повишаване на рейтинга, са по-висок потенциален растеж на БВП в средносрочен план и ускорено сближаване до нивата на доходите на страните с по-висок рейтинг.
Основните фактори, които заедно или поотделно биха довели до понижаване на рейтинга са възобновяване на външните дисбаланси и/или влошаване на конкурентоспособността, по-високи фискални дефицити, които биха повишили държавната задлъжнялост, както и реализиране на рисковете за бюджетния баланс, свързани с условните задължения на държавните предприятия.
Пълното съдържание на прессъобщението можете да видите тук.  
Източник: Министерство на финансите