През януари 2018 г. спрямо декември 2017 г. нараства производството на електроенергия с 0.5%. Същевременно намалява производството на твърди горива – с 4.1%, безоловен бензин – с 1.2%, и дизелово гориво – с 9.2%. Производството на пропан-бутанови смеси няма изменение.

През януари 2018 г. спрямо декември 2017 г. нарастват доставките на безоловен бензин – с 3.1%, природен газ – със 7.1%, и електроенергия – с 9.2%. Същевременно намаляват доставките на твърди горива – с 4.9%, пропан-бутанови смеси – с 21.4%, и дизелово гориво – с 25.3%.

Източник: НСИ