Председателят на Националния статистически институт Сергей Цветарски и заместник-председателят Диана Янчева ще участват в 35-ото заседание на Комитета на Европейската статистическа система (КЕСС), което ще се проведе на 16 ноември 2017 г. в Евростат, Люксембург.

Комитетът ще обсъди и гласува предложението за регламент за изпълнение на Комисията за приемане на спецификациите на допълнителния модул за 2019 г. относно организацията на работата и работното време към извадковото наблюдение на работната сила съгласно Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета.

Източник: НСИ