Националният статистически институт започна работа по проект „Наблюдение на работната сила – допълнителен модул „Съвместяване на работа със семеен живот – 2018 година“. Проектът се изпълнява съгласно Споразумение за субсидия с Европейската комисия № 07131.2017.001-2017.181.

Целта на проекта е да се осигури международно съпоставима информация, която да позволи:

– да се установи в каква степен наличността на подходящи услуги за гледане на деца или за възрастни, нуждаещи се от грижи, влияе върху участието на хората на пазара на труда;

Източник: НСИ