Общият индекс на цените на производител през август 2017 г. нараства с 0.7% в сравнение с предходния месец, а спрямо август 2016 г. е отчетено увеличение с 5.8%. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през август 2017 г. е с 0.4% над равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е регистриран ръст от 5.9%. 

Източник: НСИ