Националният статистически институт представя на потребителите на статистическа информация електронната публикация Околна среда 2015 (на български и английски език), която съдържа данни от изследвания на НСИ през 2015 г., свързани с околната среда в България. Представени са и данни по основни показатели за периода 2011 – 2015 година.
Информацията е систематизирана в следните раздели:
• Въздух
• Водовземане, водоснабдяване, водопотребление, отпадъчни води, пречиствателни станции

Източник: НСИ