Общият индекс на цените на производител през април 2017 г. нараства с 0.9% в сравнение с предходния месец, а спрямо април 2016 г. е отчетено увеличение с 5.4%. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през април 2017 г. е с 1.3% над равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е регистриран ръст от 3.9%. 

Източник: НСИ