През месец май 2024 г. са отчетени приходи на подсектор „Централно държавно управление“ в размер на 4 072.26 млн. лв. и разходи – 4 361.90 млн. лв., а за подсектор „Социалноосигурителни фондове“ приходите възлизат на 2 253.19 млн. лв., а разходите са 2 376.99 млн. лева.

Източник: НСИ