През 2023 г. бюджетните разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) възлизат на 417.5 млн. лв., което е с 14.1% повече в сравнение с предходната година.

Разпределението на бюджетните разходи за НИРД по социално-икономически цели показва, че е най-голям делът (48.5%) на държавната подкрепа за научните изследвания, насочени към „Общо развитие на знанието”, което включва основно научните изследвания, осъществявани от Българската академия на науките и висшите училища.

Източник: НСИ