Баланс на територията на Република България към 31.12.2021 година

Националният статистически институт публикува за първи път собствени изчисления за баланса на територията на Република България на базата на пространствени данни от  актуалната кадастрална карта на страната. Резултатите са представени по териториални единици за статистически цели (NUTS) и административно-териториални единици.

Данните са достъпни в Информационна система ИНФОСТАТ и ще бъдат актуализирани годишно съгласно Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания.

Към 31 декември 2021 г. територията на Република България е 110 996.84 кв. километра. Според начина на трайно ползване (конкретно предназначение) на поземлените имоти най-голяма площ заемат земеделските територии – 54.60%, и горските територии – 33.13% от общата площ на страната. Урбанизираните територии обхващат близо 5 133.2 кв. км, или 4.62% от територията на страната.

webmaster
петък, 08.07.2022 – 11:00

Прессъобщение


Източник: НСИ