Детски ясли през 2021 година

Към 31.12.2021 г. в страната функционират 833 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини с общо 32 856 места в тях.

Децата в детски ясли в края на годината са 29 724, като 15 347 от тях са момчета, а 14 377 – момичета.

Осигуреността с места в детски ясли към 31.12.2021 г. общо за страната е 18.2%, а обхватът на децата, отглеждани в тези заведения – 16.5%.

DMalinova
сряда, 04.05.2022 – 11:00

Прессъобщение

Статистическа област


Източник: НСИ