Започна Партньорската проверка на Националната статистическа система на България

DMalinova
понеделник, 28.03.2022 – 11:00

В периода от 28 март до 1 април 2022 година ще се проведе третата поред Партньорска проверка на Националната статистическа система (НСС) на България в рамките на членството ѝ в Европейската статистическа система (ЕСС). На партньорски проверки подлежат всички членове на ЕСС, в т.ч. Евростат, националните статистически системи на държавите – членки на Европейския съюз (ЕС), и на страните от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ). Периодът, в който ще се осъществят партньорски проверки за цялата Европейска статистическа система, e от 2021 до 2023 година.

Във всяка държава – членка на ЕСС, освен националната статистическа служба се проверяват и между три и шест органа на статистиката – институции, които също събират, произвеждат и разпространяват официална европейска статистика. В България, в Третата партньорска проверка, освен Националният статистически институт са включени и административни звена от Министерството на земеделието, Министерството на околната среда и водите и от Националния осигурителен институт.

Целта на Партньорската проверка е да се оцени съответствието на националните политики и практики в областта на статистиката с принципите  от Кодекса на европейската статистическа практика – документ, който гарантира качеството на официалните данни. Кодексът включва 16 ключови принципа, обхващащи институционалната среда, статистическите процеси и статистическите резултати, както и набор от 84 показателя за оценка на прилаганите практики и стандарти.

Методологията на партньорската проверка е единна за Евростат и всички държави – членки на ЕСС, и включва елементи на одит. Първо, НСИ и избраните органи на статистиката попълват по един обширен въпросник за самооценка и в подкрепа на отговорите си предоставят документация за прилагането на принципите от Кодекса в практиката си. Въпросниците и документите се проверяват и анализират от експертен екип, включващ четирима експерти по статистика, одит и управление, определен чрез специална процедура от Европейския консултативен съвет за статистическо управление (ESGAB). Във всеки проверяващ екип има и представител на Евростат. След първоначалната оценка екипът посещава съответната държава, където извършва по-задълбочен преглед и се среща с широк кръг заинтересовани страни, в т.ч. представители на правителството, бизнеса, медиите, социалните партньори, академичната общност и други. Накрая проверяващият екип съставя окончателен доклад с препоръки, по който НСИ изготвя план за по-нататъшни действия, съобразени с препоръките.

Проверяващият екип за България се ръководи от г-жа Марион Брун, доскорошен генерален директор на статистическия офис на Финландия. Г-жа Брун е член на Партньорската група на Европейската статистическа система (ЕСС) през 2014 и 2015 година. Тя съпредседателства Работната група за Визия 2.0 (на ЕСС) през 2014 година. Член е на бюрото на Конференцията на европейските статистици през 2014 г. и негов председател от 2016 до 2021 година.

Другите членове на екипа са:

  • Кийс Зеленберг – работи 30 години в статистическия офис на Нидерландия. Завършил е иконометрия, има докторска степен по икономика и е автор или съавтор на повече от 50 статии и книги по иконометрия и статистика. В Националния статистически офис на Нидерландия дълги години е директор на отдела по методология и качество.
  • Джорди дел Бас – икономист по образование и професионално се занимава с проекти за развитие в частния сектор. Старши акредитиран обучител по оценяване към Генералния секретариат на Европейската комисия. Работил е също като старши независим оценител за международни организации (в т.ч.: Европейската комисия, няколко агенции на ООН и Световната банка) в повече от петдесет държави по света.
  • Хелена Отосон – посветила е цялата си професионална кариера на Европейския съюз още от присъединяването на Швеция към него през 1995 година. Отосон е юрист по образование, с интерес към езиците. Работи 10 години в Съда на Европейския съюз като юрист-лингвист преди да се премести в Европейската комисия и Евростат. В момента оглавява юридическия отдел на Евростат.


Източник: НСИ