Производство и доставки на енергийни продукти, ноември 2021 година

През ноември 2021 г. спрямо октомври 2021 г. нараства производството на електроенергия – с 12.4%. Същевременно намалява производството на твърди горива – с 6.5%. Производството на нефтопродукти запазва ниските си нива поради продължилия и през месец ноември планов ремонт на производствени инсталации. Докато безоловният бензин и пропан-бутановите смеси нямат промяна спрямо нивата си от предходния месец, при дизеловото гориво се наблюдава намаление с 34.1%. Производството на природен газ остава без изменение (табл. 1 от приложението).

През ноември 2021 г. спрямо октомври 2021 г. нарастват доставките на: пропан-бутанови смеси – с 8.1%, безоловен бензин – с 11.9%, природен газ – с 18.4%, и електроенергия – с 5.3%. Същевременно намаляват доставките на: твърди горива – с 6.2%, и дизелово гориво – със 17.9%. Доставките на нефтопродукти в страната са обезпечени основно от количества запаси, натрупани в предходния месец, и от внос.

DMalinova
петък, 28.01.2022 – 11:00

Прессъобщение

Статистическа област


Източник: НСИ