Икономически сметки за селското стопанство през 2021 година (първа оценка)

Според първата оценка на икономическите сметки за селското стопанство през 2021 г. стойността на крайната продукция от отрасъл „Селско стопанство“ отбелязва увеличение с 32.4% спрямо предходната година. Брутната добавена стойност се увеличава с 44.7%, нетният опериращ излишък/смесен доход – с 33.0%, а нетният предприемачески доход – с 43.0%.

DMalinova
понеделник, 20.12.2021 – 11:00

Прессъобщение

Статистическа област


Източник: НСИ