Научноизследователска и развойна дейност през 2020 година (предварителни данни)

По предварителни данни през 2020 г. разходите за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) са 1 023.8 млн. лв., а персоналът, зает с провеждането на научни изследвания и експериментални разработки, е 26 085 души (в еквивалент на пълна заетост).

DMalinova
петък, 29.10.2021 – 11:00

Прессъобщение


Източник: НСИ