От днес, 3.08.2021 г., НСИ стартира нова Информационна система „Бизнес цикли“ (ИС БЦ), изградена чрез високотехнологични ИТ решения. Тя ще замени внедрената през 2012 г. ИС „Краткосрочна бизнес статистика“, като ще улесни респондентите и ще подобри като цяло качеството на краткосрочните показатели по-конкретно чрез:

• Осигуряване на бърз и удобен достъп за предоставяне на данни от изследванията на краткосрочната бизнес статистика чрез използване на интернет приложение и намаляване на натовареността на отчетните единици;

Източник: НСИ