От днес потребителите на статистическа информация могат да намерят на интернет страницата на НСИ окончателни годишни данни за умиранията по причини за смъртта и смъртност по причини. В съвкупността на умрелите лица се включват всички умрели, на които обичайното местоживеене (настоящ адрес) е в Република България. Териториалното разпределение е съгласно административно-териториалното деление на страната към 31.12.2020 г. по настоящ адрес.

Представени са и таблици за умиранията от COVID-19 (U07.1 – U07.2) в България.

Източник: НСИ