През 2020 г. в страната функционират следните културни институции:
• 182 музея с музеен фонд 7 550 хил. фондови единици;

Източник: НСИ