Към 31.12.2020 г. в страната функционират 838 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини с общо 32 575 места в тях.

Децата в детски ясли в края на годината са 29 238, като 15 169 от тях са момчета, а 14 069 – момичета.

Осигуреността с места в детски ясли към 31.12.2020 г. общо за страната е 17.7%, а обхватът на децата, отглеждани в тези заведения – 15.9%.

Източник: НСИ