През 2020 г. 95.5% от нефинансовите предприятия с 10 и повече заети лица имат достъп до интернет, а при големите предприятия с 250 и повече заети лица относителният дял е 100.0%.

Източник: НСИ