Потреблението на човек от населението варира от 58 до 135% от средното равнище за ЕС-27_2020.

Източник: НСИ