Брутният вътрешен продукт (БВП) през третото тримесечие на 2020 г. нараства с 11.6% в ЕС-27 спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни. За същия период БВП в България нараства с 4.3%.

Източник: НСИ