Публикувана е:

 Заповед № РД-05-809/12.10.018 г. за определяне на праговете за деклариране по система Интрастат за 2019 г.

Начало » За бизнеса » Интрастат » Нормативна уредба

Източник: НАП