През май 2018 г. спрямо април 2018 г. нараства производството на твърди горива – с 22.8%. След проведения през март – април 2018 г. планов ремонт на производствени мощности бе възстановено производството на нефтени продукти до нива, близки до обичайните. Същевременно намалява производството на електроенергия – с 1.7%.

През май 2018 г. спрямо април 2018 г. нарастват доставките на твърди горива – с 22.0%, пропан-бутанови смеси – със 17.1%, природен газ – с 3.0%, и електроенергия – с 3.6%. Същевременно намаляват доставките на безоловен бензин – с 30.2%, и дизелово гориво – с 1.1%.

Източник: НСИ