Голяма е вариацията на потреблението на човек от населението в стандарти на покупателната способност в държавите от ЕС. БВП на човек от населението варира от 49 до 253% от средното за ЕС.

Източник: НСИ