Към 31.12.2017 г. в страната функционират 346 заведения за болнична помощ с 52 744 легла, от които 322 болници с 50 519 легла.

Заведенията за извънболнична помощ са 2 043 с 1 263 легла, а другите лечебни и здравни заведения – 144 с 2 179 легла.

Източник: НСИ