През март 2018 г. спрямо февруари 2018 г. нараства производството на твърди горива – с 6.5%, и електроенергия – с 4.9%. Наблюдава се значителен спад в производството на нефтени продукти, който се дължи на проведен планов ремонт на производствени мощности през март 2018 г., като намалява производството на безоловен бензин – с 99.2%, и дизелово гориво – с 87.0%. Няма производство на пропан-бутанови смеси. 

Източник: НСИ