Основната тема на заседанието на Работна група „Статистика“, проведено на 29 май 2018 г., беше предложението на Европейската комисия за рамков регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската бизнес статистика за изменение на Регламент (ЕО) № 184/2005 и за отмяна на 10 правни акта в областта на бизнес статистиката (FRIBS). Дискусиите бяха съсредоточени върху изготвените от Българското председателство компромисни текстове по членове от 1 до 27.

Източник: НСИ