През 2017 г. в страната функционират следните културни институции:
 191 музея с музеен фонд 7 406 хил. фондови единици;
 74 театъра, организирали 15 333 представления, посетени от 2 222 хил. зрители;

Източник: НСИ