По предварителни сезонно изгладени данни през февруари 2018 г. оборотът в раздел Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети по съпоставими цени запазва равнището на предходния месец.

Източник: НСИ