Към 31.12.2017 г. в страната функционират 837 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини с общо 32 970 места в тях.

Децата в детски ясли в края на годината са 32 429, като 16 738 от тях са момчета, а 15 691 – момичета.

Осигуреността с места в детски ясли към 31.12.2017 г. общо за страната е 16.9%, а обхватът на децата, отглеждани в тези заведения – 16.6%.

Източник: НСИ