От днес НАП предоставя нова електронна услуга на своите клиенти за подаване на декларацията по чл. 219 от ЗКПО за дължимия данък върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта.

Електронната услуга е достъпна на Портала за е-услуги на НАП за юридически лица, които:

– притежават квалифициран електронен подпис (КЕП) на задължено лице с право на пълен или частичен достъп до е-услугите на НАП;

– притежават КЕП на упълномощено лице с пълен достъп или частичен до групата услуги „Декларации, документи или данни подавани от юридически лица“.

Източник: НАП