От днес – 26.03.2018 г., физическите и юридическите лица с постоянен адрес или седалище на територията на община Велики Преслав могат да попълват и подават в НАП онлайн декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежаван лек автомобил, както и декларация за притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили.

Новите услуги са достъпни с квалифициран електронен подпис (КЕП) за тези, които са заявили и получили пълен или частичен достъп до услугата „Декларации, документи или данни подавани от физически лица“/„Декларации, документи или данни подавани от юридически лица“, както и с ПИК за физическите лица с предоставен достъп до услугата „Подаване на декларации, документи или данни“.

Чрез новите услуги на НАП подадените данни по декларациите от ЗМДТ автоматично се прехвърлят към съответните отдели на община Велики Преслав. Потребителите на Портала за е-услуги на приходната агенция получават съобщение за резултата от обработката на подадената декларация, придружен с информация за контакт на служител на общината.

Услугите станаха достъпни за клиентите с постоянен адрес/седалище на територията на Столична община от 1 февруари 2017 г. , както и за община Велико Търново от 20 ноември 2017 г.

Източник: НАП