От 01.01.2018 г. ДДС ставката на услугите за интернет достъп в Унгария е  намалена от 18% на 5%. Съдържанието на определението „услуга за достъп до интернет“ е в съответствие с член 2, точка 2 от Регламент 2015/2120 / ЕС: публично достъпна електронна съобщителна услуга, която осигурява достъп до интернет, и по този начин свързаност към почти всички крайни точки на интернет, независимо от използваната мрежова технология и крайно оборудване.

Ставката на ДДС за всички други видове телекомуникационни, предавателни и електронни услуги остава 27%.  Промяната е отразена и в системата  TIC.

При възникнали  въпроси, относно  неустановените данъчно задължени лица (NETP) унгарската администрация препоръчва да се използва официалния адрес на унгарския  MOSS Helpdesk (ki.moss_help@nav.gov.hu), посочен като “general helpline with respect to the MOSS system” (обща линия за помощ по отношение на системата MOSS). За повече информация може да видите информационния материал, достъпен на https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/moss_2017_hu_en.pdf

Източник: НАП