От 13 декември 2017 г. НАП започна изпращането на близо 3 хил. електронни и хартиени писма до клиенти, подали годишни данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ, в които при проверка са открити липсващи данни или грешен идентификационен номер за съставителя на годишния финансов отчет. Приходната администрация обръща внимание на клиентите си, че е необходимо да се предоставят коректни данни за съставителя на годишния финансов отчет, а именно имена, идентификатор /ЕГН или ЕИК/ и вид на правоотношението.

Информацията трябва да се предостави в 14-дневен срок от получаване на уведомлението с писмо в свободен текст, подадено в компетентната териториална дирекция на НАП, или по електронен път на електронен адрес infocenter@nra.bg, подписано с електронен подпис.

Образците на писмата може да видите тук.

Източник: НАП