Потреблението на човек от населението варира от 53 до 132% от средното равнище за ЕС-28.

Източник: НСИ