Общият индекс на цените на производител през септември 2017 г. нараства с 0.5% в сравнение с предходния месец, а спрямо септември 2016 г. е отчетено увеличение с 5.7%. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през септември 2017 г. е с 0.3% над равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е регистриран ръст от 6.0%. 

Източник: НСИ