По предварителни данни през август 2017 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство”, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 0.9% над равнището от предходния месец. През август 2017 г. в сравнение със същия месец на 2016 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция се увеличава с 9.0%.

Източник: НСИ