Напомняме на клиентите на НАП, че удостоверенията за местно лице за данъчни цели се издават в офисите на НАП, включително и в случаите, когато се иска да се извърши удостоверяване и върху формуляр на чуждестранна данъчна администрация.Обръщаме внимание, че в тези случаи също задължително се подава „Искане за издаване на удостоверение за местно лице“ (Обр. № Окд-273), към което се прилага и формуляра на чуждестранната данъчна адмистрация, придружен с точен превод на български език, извършен от заклет преводач.

Своевременното подаване в компетентния офис на НАП на „Искане за издаване на удостоверение за местно лице“, в т.ч. с посочена от страна на физическите лица, включително и едноличните търговци, информация в Част ІІ от същото, която е от значение за определянето им като местни лица  на  Република България, ще облекчи процеса и ще намали времето за издаване на удостоверителния документ.

ВАЖНО: Данните, свързани с размер на получен доход в Р България за дадена година, които лицата посочват в представяните формуляри на чуждестранни данъчни администрации, подлежат на удостоверяване от НАП само в случаите, когато лицето отговаря на условията за „местно лице“ по смисъла на конкретна Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между Република България и  друга  държава, за съответната година.

Изключение са немските формуляри:

– Bescheinigung EU/EWR der ausländischen Steuerbehörde zur Einkommensteuerklärung   

– Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuer-pflichtiger Arbeitnehmer nach §1 Abs. 3, §1A EstG,

информацията, в които се удостоверява за лица, които имат постоянен адрес или адрес на пребиваване в Република България, след подаване на „Искане за издаване на документ“ (Обр. № Окд-51).

Източник: НАП