Изследването на образованието и обучението на възрастни се провежда веднъж на 5 години във всички държави – членки на ЕС, по единна методология и чрез хармонизиран инструментариум, което осигурява съпоставими данни за оценка на  ученето през целия живот.

Националният статистически институт представя окончателни резултати от проведеното в края на 2016 г. изследване.

Източник: НСИ